Umidbek Ergashev

( Qoʻshildi 1 йил аввал )

Kitoblar tomonidan Umidbek Ergashev

36 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

Mualliflar: Shermuxamedova N. A.

In Iqtisodiyot kafedrasi, Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

By Umidbek Ergashev

Darslik majmuasidan barcha oliy о ‘quv yurtlarida magistratura mutaxassislari va umuman ilmiy tadqiqot va ijod muammolari bilan shug ullanuvchi stajyor tadqiqotchi-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, professor о ‘qituvchilarga mo ‘Ijallangan.

  • Tavsiya etilgan
Практический курс русского языка. Часть 1

Mualliflar: Н.Е.Дмитрусенко

In O'zbek tili va adabiyoti

By Umidbek Ergashev

Настоящий учебник предназначен для студентов филологических факультетов педагогических высших учебных заведений. В учебнике содержится стилистический, фонетический, лексичес- кий и грамматический материал, который представляет наибольшие трудности для студентов, закончивших иноязычные школы. Отбор грам- матического материала мотивируется также распространенностью тех или иных явлений в языке, их продуктивностью.

  • Tavsiya etilgan
Oliy matematika misol va masalalar 3-qism

Mualliflar: Xurramov SH.R

In Oliy matematika

By Umidbek Ergashev

Ushbu o‘quv qo‘llanma oily ta’lim muassasalarining texnika va texnologiya yo‘nalishlari bakalavrlari uchun «Oliy matematika» fani dasturi asosida yozilgan bo‘lib, fanning ehtimollar nazariyasi va matematik statistika, kompleks o’zgaruvchili funksiyalar nazariyasi, operatsion hisob va matematik fizika tenglamalari, kabi maxsus bo‘limlariga oid materiallarni o‘z ichiga oladi.

  • Tavsiya etilgan
Шаҳарсозлик тарихи

Mualliflar: Х.Ш.Пўлатов

In Arxitektura, Arxitektura tarixi va nazariyasi

By Umidbek Ergashev

“Санъат, архитектура ва шаҳарсозлик тарихи” таҳсилининг таркибий қисми шаҳарсозлик тарихидир. Мазкур қўланманинг жаҳон шаҳарсозлиги тарихига тегишли умумий қисмлари кўпроқ икки - жилдли “История градостроительного искусства” (Т.Ф. Саваренская) ва бошқалар ўкув қўлланмаси асосида тузилди. Ўрта ва Яқин Шарқ ҳамда Марказий Осиё шаҳарсозлигига тегишли қисмларини ёзишда бошқа манбалардан кенг фойдаланилди.

  • Tavsiya etilgan
Avtomobillarning elektr va elektron jixozlari Toshkent Istiqbol 2011 yil.

Mualliflar: G’.Maxmudov

In Transport logistikasi

By Umidbek Ergashev

Darslikda avtomobillarning elektr va elektron jihozlarining tuzilishi, ish- lash prinsipi, nazariyasi va tavsifnomalari keltirilgan. Ayniqsa zamonaviy avtomobillarga o„rnatilayotgan elektr jihozlarning yangi avlodi kompakt va kontaktsiz generatorlar, «xizmat ko„rsatilmaydigan» akkumulatorlar, ichki reduktorli va doimiy magnitlardan uyg‟otiladigan startorlar, energiya to'planishi boshqariladigan va mikroprotsessorli o't oldirish tizimlari, gomofokal va elleptik faralar, ksenon lampalarning tuzilishi va ishlashining o'ziga xos tomonlarini yoritishga katta e‟tibor berilgan.

  • Tavsiya etilgan
AVTOMATIK TIZIMLARNI LOYIHALASH

Mualliflar: R. T.Gаziеvа

In Transport logistikasi

By Umidbek Ergashev

Ushbu o`quv qo`llanmadaavtomatlashtirish tizimlarini loyihalashning asosiy masalalari yoritilgan bo`lib , bu yerda loyihalashda qo`llanuvchi asosiy me`yoriy hujjatlar ko`rib chiqilgan, avtomatlashtirish sxemalarini ishlab chiqish, boshqaruv ob`ektlarini tekshirish, nazorat o`lchov asboblarini tanlash masalalari keltirigan hamda hozirgi kunda avtomatlashtirish tizimlarini loyihalashda qo`llanilayotgan yangi me`yoriy hujjatlar bilan to`ldirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Тураржой биноларини лойиҳалаш

Mualliflar: М.Т.Абдужабборова

In Transport logistikasi

By Umidbek Ergashev

Ўқув қўлланма 5340100-“Архитектура” таълим йўналишиининг ўқув режаси ва дастурига мувофиқ келади, олий архитектура мактабида ўқитиладиган назарий ва амалий материалларни ўз ичига олиб, “Турар жой ва жамоат биноларини лойиҳалаш” фанини ўрганишда тавсия этилади.

  • Tavsiya etilgan
Шаҳарсозлик асослари мва ландшафт архитектураси

Mualliflar: Д.У.Исамухаммедова

In Arxitektura

By Umidbek Ergashev

Ushbu (,Shaharshunoslik arxitekturasi va landshaft arxitekturasi» darsligi ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi «Shaharsozlik asoslari» qismida shahar aholisini joylashtirish tamoyillariga asosiy tushuncha va ma'lumotlar keltirilgan. Tumanlarni rejalashtirish, sxema va loyihalarini ishlab chiqishda asosiy sharoitlar lozimligi yoritilgan hamda urbanizatsiya mlijimmolari ko'rib chiqilgan. Shaharni arxitekturaviy kompozitsiyasi, rejalashtirishni tashkil etish va boshqa masalalar bo'yicha atroflicha fikr yuriWadi. Darslik oliy ta'lim muassasalarining (,Arxitektura» ta'lim yo'nalishi ixtisosligi bo'yicha ta 'lim olayotgan talabalar va mutaxassislarga mo'ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Инженерлик ободонлаштириш ва транспорт

Mualliflar: "Д.У.Исамухаммедова А.Т.Исмаилов А.Т.Хотамов"

In Arxitektura

By Umidbek Ergashev

Kitobda shahami injenerlik va dekorativ obodonlashtirish elementlarini loyihalashtirishning asosiy tanioyillari qaraladi. Shaharni injenerlik tayyorgarligi, transport tizimini tashkil etish, vertikal rejalashtirish, tashqi suvlarni qochirish, hududni sanitar tozalash, shahar yer osti injenerlik tarmoqlari, ko'kalamzoriashtirish, shaharni yoritish va kichik me’moriy shakllar bo'yicha ma’lumotlar beriladi. Qaralayotgan savollar respublikamizning tabiiy-iqlimiy va boshaa hududiy xususiyatlarini hamda shaharni loyihalash me’yor va qoidalarini inobatga oladi.