Umidbek Ergashev

( Qoʻshildi 1 йил аввал )

Kitoblar tomonidan Umidbek Ergashev

36 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Modern Control Engineering

Mualliflar: Katsuhiko Ogata

In Axborot tizimlari va texnologiyalari

By Umidbek Ergashev

This book introduces important concepts in the analysis and design of control systems. Readers will find it to be a clear and understandable textbook for control system courses at colleges and universities. It is written for senior electrical, mechanical, aerospace, or chemical engineering students. The reader is expected to have fulfilled the following prerequisites: introductory courses on differential equations, Laplace transforms, vector-matrix analysis, circuit analysis, mechanics, and introductory thermodynamics.

  • Tavsiya etilgan
Boshqarish nazariyasi

Mualliflar: Igamberdiyev X.Z., Sevinov .J.U

In Axborot tizimlari va texnologiyalari

By Umidbek Ergashev

Darslik boshqarish nazariyasining asosiy tushuncha va ta’riflari, avtomatik boshqarish tizimlarining matematik ifodalash usullari; chiziqli, nochiziqli va diskret avtomatik boshqarish tizimlarining turg'unligi tahlili, rostlash sifatini baholash va sintezlash, shuningdek, tasodifiy avtomatik boshqarish tizimlari haqida ma’lumotlar keltirilgan. Keltirilgan nazariy materiallar misollar yordamida yoritil- gan, mustaqil tayyorlanish uchun esa nazorat savollari va testlar ilova qilingan.

  • Tavsiya etilgan
Основы автоматизации технологических процессов

Mualliflar: Юсупбеков Н.Р, Игамбердиев Х.З., Маликов А.В

In Axborot tizimlari va texnologiyalari

By Umidbek Ergashev

Ma‟ruzalar to„plami 5311000 – Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqaruv” bakalavriat ta‟lim yo„nalishi uchun mo„ljallangan. Ma‟ruzalar to„plami “Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqaruv” kafedrasining 2023 yil 04 apreldagi _No_____-sonli, Elektronika va avtomatika fakulteti Uslubiy komissiyasining 2023 yil ____ apreldagi _No_____-sonli, institut Uslubiy Kengashining 2023 yil _____ apreldagи __No______-sonli yig„ilishlarida ko„rib chiqilib tasdiqlangan va o„quv jarayonida foydalanishga tavsiya etilgan.

  • Tavsiya etilgan
Web dizayn san’ati

Mualliflar: M.A.Ryabsev, U.B.Xakimov

In Axborot tizimlari va texnologiyalari

By Umidbek Ergashev

Bu qo‘llanma web dizayn negizi bo‘yicha sistematik materiallar-ni o‘z ichiga olgan bo‘lib o‘quvchilarga saytlarni yaratishda mustaqil ishlarni yengillashtirishga va sistemalashtirishga imkon beradi. O‘quv qo‘llanmada quyidagi tushunchalar ochib beriladi: teg, atribut, jo‘natma, shakl, validatsiya, lokal, server va ko‘pgina boshqa sayt tuzilish dunyosiga ruxsat beriladigan bazalar lahzasi.

  • Tavsiya etilgan
Obyektga mo‘ljallangan dasturlash. Web-sahifalarni dasturlash

Mualliflar: Sh.Nazirov, R.Qobulov, F.Nuraliyev

In Axborot tizimlari va texnologiyalari

By Umidbek Ergashev

Mazkur o‘quv qo‘llanma Germaniya texnik hamkorlik tashkiloti (GTZ) hamda Germaniya taraqqiyot banki (KfW) ishtirokidagi «Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb-hunar ta’li- mini rivojlantirishga ko‘maklashish» loyihasi doirasida ishlab chiqilgan.O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi tomonidan axborot-kommu- nikatsiya texnologiyalari sohasidagi kasb-hunar kollejlari uchun tavsiya etilgan.

  • Tavsiya etilgan
MS Access ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimida ishlash

Mualliflar: 3. R.Fayziev, M. Tillashayxova

In Axborot tizimlari va texnologiyalari

By Umidbek Ergashev

Ushbu o ‘quv qoilan m a o liy va o ‘rta maxsus o ‘quv yurtlari talabalarining "Inform atika" va "Informatsion texnologiyalar" fanlarini o'zlashtirish jarayonida amaliy yordam berishga m o’ljallangan. 0 ‘quv qoilanm a m aium otlar bazasini boshqarish tizim idan, jumladan, M icrosoft Access dasturidan foydalanuvchi tu rli soha mutaxassislariga ham ko ‘mak berishi mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Axborotlar texnologiyasi asoslari

Mualliflar: Alimov R.X

In Axborot tizimlari va texnologiyalari

By Umidbek Ergashev

Uslibu darslikda axborotlashgan jamiyatni shakllantirishda axborot tizimlariga zamonaviy axborot texnologiyalarini tadbiq etishning nazariy, ham amaliy asoslari, ya’ni texnologiya, axborot texnologiyasi, rivojlanish bosqichlari, axborot, axborot resurslari — iqtisodiy kategoriya sifatida, tizim, foshqaruv tizimi, axborot tizimi, avtomatlashtirilgan axborot tizimlariHiHg tasnifi, evolutsiyasi, ularning axborot, dasturiy, texnologik ta’minot'’ MB va MBBT, masofaviy ta’Iim, multimediya vositalari, elektron tijorat, axborot xavfsizligi, avtomatlashtirilgan ish joylari va kompyuter tarmoqlari to'liq yoritilgan. Iqtisodiyotning statistika, buxgalteriya, bank,marketing sohalaridagi avtomatlashtirilgan axborot tizimlari va tex- nologiyalari bayon etilgan.

  • Tavsiya etilgan
ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА

Mualliflar: В.А. Алехин

In Axborot tizimlari va texnologiyalari

By Umidbek Ergashev

Мультимедийный электронный учебник содержит материалы, соответсвующие дисциплине «Электроника и схемотехника» и второй части дисциплины «Электротехника, электроника и схемотехника»: полупроводниковые электронные приборы, операционные усилители, автогенераторы, цифровые микросхемы, аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи, источники питания, микропроцессорные устройства и т.д.

  • Tavsiya etilgan
The Art of Electronics Third Edition

Mualliflar: Paul Horowitz

In Axborot tizimlari va texnologiyalari

By Umidbek Ergashev

At long last, here is the thoroughly revised and updated, and long-anticipated, third edition of the hugely successful The Art of Electronics. Widely accepted as the best single authoritative text and reference on electronic circuit design, both analog and digital, the first two editions were translated into eight languages, and sold more than a million copies worldwide. The art of electronics is explained by stressing the methods actually used by circuit designers – a combination of some basic laws, rules of thumb, and a nonmathematical treatment that encourages understanding why and how a circuit works.