Elektron kitoblar

10 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
"AVTOMOBIL YO‘LLARINI TA’MIRLASH VA SAQLASH TEXNOLOGIYALARI"

Mualliflar: A.X.O‘ROQOV

In Yo'l muhandisligi, Avtomobil yo'llarini ta'mirlash va saqlash texnologiyalari, Avtomobil yo'llarini ekspluatatsiya qilish

By Komiljon Muxammadjonov

Ushbu o‘quv qo‘llanmasi Toshkent avtomobil yo‘llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi instituti Kengashi tomonidan 5340600 “Transpotr inshootlarining ekspluatatsiyasi (avtomobil yo‘llari bo‘yicha)” ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha ta’lim olayotgan bakalavrlar uchun darslik sifatida tavsiya qilingan.

  • Tavsiya etilgan
Йўл_қурилишида_ишлаб_чиқариш_корхоналари_ва_базалари

Mualliflar: Axmedov.Sh Salimova B

In Yo'l muhandisligi, Yo'l qoplamalarinini ishlab chiqarish texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Ишлаб чикариш базаси - иншоотлар, машиналар ва жихозлар мажмуи булиб, йул курилиши учун зарур булган материалларни казиб чикариш, ярим махсулотлар, буюм ва деталларни тайёрлашни таминлайди. Ишлаб чикариш корхоналарига омборлар, рельс буйи базалар, темир йул ва бошка катнов йуллари, дастлабки махсулотни тайёрлаш учун курилмаларлар комплекси - асфальтбетон ва цементбетон заводлари, эмульсия базалари, ишчилар яшаши ва хизмат килиши учун бинолар ва хоналар (ошхона, гардероб, ётокхона ва бошкалар) киради.

  • Tavsiya etilgan
"АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИ: МАТЕРИАЛЛАР, ҚОПЛАМАЛАР, САҚЛАШ ВА ТАЪМИРЛАШ"

Mualliflar: САИДОВ З.Х., АМИРОВ Т. Ж., ҒУЛОМОВА Х.З.

In Yo'l muhandisligi, Yo'l qoplamalarinini ishlab chiqarish texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Ушбу қўлланмада йўл қурилиш материаллари хусусиятлари, органик боғловчилардан ташкил топган қопламалар, уларни лойиҳалаш, қуриш, сақлаш ва таъмирлашда қўлланиладиган технологик жараѐнлардан фойдаланиш масалаларининг назарий асослари ҳамда амалий услублари баѐн қилинган. Мазкур қўлланмада йўл қурилиш материаллари ва йўл қопламаларининг тавсифи ҳамда хусусиятлари, технологик жараѐнларнинг техник-иқтисодий масалаларини ечишда ресурслардан самарали фойдаланишнинг амалий аспектлари, сақлаш ва таъмирлаш ишларининг сифатини бошқариш, йўл қопламаларининг техник ҳолатини сақлаш ва хизмат қилиш даражасини ошириш усуллари ўз аксини топган.

  • Tavsiya etilgan
Yo'l qurilish materiallari

Mualliflar: Z.X Saidov

In Yo'l muhandisligi, Yo'l qoplamalarinini ishlab chiqarish texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Маълумки; автомобиль йуллари ва йуд иншоотларини цуришдац аввал йул г;урилиш материаллари танланади. Йул курилиш мате- риалларини танлашда-албатта автомобил йуллари ва иншоотларини кандай шароитда ишлашйни ва ула'рнинг таш^и кучларга, кандай бардош беришини ^исобга олиш лозим. Транспорт ^аракатидан йул копламасида' вужудга келадиган деформацияларни, яъни геометрик узгаришларни ва бу узгаришлар билан зури^ишлар орасидаги муносабатларни олдиндан билмасдан туриб йул 'Хурилиши матери- алларини. танлаб б^лмайди.

  • Tavsiya etilgan
"ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYALARI"

Mualliflar: N.K. Yo‘ldoshev, N.R. Kadirxodjayeva

In Yo'l muhandisligi, Yo'l qoplamalarinini ishlab chiqarish texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Iqtisodchilar resurslardan ustalik bilan foydalanishni, xo‘jalik faoliyatida yuz berayotgan o ‘zgarishlarni o ‘z vaqtida hisobga olishi, ishlab chiqarish darajasini bozor ehtiyoji va talabi bilan bog‘lay olishi, xoljalik hisob-kitoblarini puxtalashi, xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarida yangi texnika va texnologiyani jadallik bilan ishlab chiqarishga joriy eta bilishi kerak.

  • Tavsiya etilgan
Muhandislik geodeziyasi

Mualliflar: To‘laganov A.X.

In Yo'l muhandisligi, Muhandislik geodeziyasi

By Baxromjon Parpiyev

Mazkiir o ‘quv qo‘llanmada geodeziya va geodeziya asoslari to‘g‘risida asosiy tushunchalar, avtomobil yo‘llari va aerodromlann qidiruv loyihalash, qurish, ekspluatatsiya va ta’miiiashdagi hamda ko‘prik o ‘tish joylaridagi gidrologik qidiruvidagi geodezik o'lchash va rejalash ishlarida qo‘llanilgan va hozirda amaliyotga kmb kelgan zamonaviy elektron geodezik asboblar va usullar bayon etilgan. Geoinformatsion tizimlar,

  • Tavsiya etilgan
Muhandislik geodeziyasi

Mualliflar: To‘laganov A.X.

In Yo'l muhandisligi, Muhandislik geodeziyasi

By Baxromjon Parpiyev

Muhandislik - geodezik ishlar avtomobil yoilari, aerodromlar, ko'pnk va transport tonnellarini qidiruv-loyihalash va qurish ishlarmmg zanir va ajralmas qismi hisoblanadi. Ko‘p hajmdagi bajarilgan geodezik ishlar qurilishning iqdisodiy qiymatini va muhandislik mshootlaridan keyinchalik foydalnish holatini belgilaydi.

  • Tavsiya etilgan
Avtomobil yo'llarini obodonlashtirish va jihozlash

Mualliflar: И.С.Содиқов, К.Х.Азизов, А.Х.Ўроқов

In Yo'l muhandisligi

By Baxromjon Parpiyev

Автомобиль йўллари транспорт воситаларининг хавфсиз ва тежамли ҳаракатланишини таъминлашдан ташқари йўловчилар билан ҳайдовчиларнинг йўлда юришини қулай ва осон ҳам қилиши керак. Йўл юриш қулай ва осон бўлиши учун ҳаракатга хизматқилувчи иншоотлар тизими, ҳаракатни тартибга солиш воситалари ва йўл безаш воситалари асосланган бўлиши керак.

  • Tavsiya etilgan
Avtomobil yo'llarini ekspluatatsiya qilish

Mualliflar: А. п. ВАСИЛЬЕВА

In Yo'l muhandisligi

By Baxromjon Parpiyev

Общая характеристика и задачи развития. Автомобильный тракспорт и дорожная сеть стра- развиваются быстрыми одиннадцатой пятилетки грузооборот автомобиль- ного транспорта увеличился на 10,2 %. перевозки грузов - на 7,1 %. производство автомобилей возрослО ло 2113 тыс. 1982 г., в том числе 780 hC грузовых и 1307 тыс. легковых авто-мобилей.