Umidbek Ergashev

( Qoʻshildi 1 йил аввал )

Kitoblar tomonidan Umidbek Ergashev

94 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Ноорганик материаллар кимёвий технологияси

Mualliflar: А.Х. Туляганов, А.А. Аблакулов, Р.Ж.Х,акимова, P.M. Худойкулов

In Kimyoviy texnologiya, Silikat va qiyin eriydigan nometal materiallar texnologiyasi, Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

By Umidbek Ergashev

«Ноорганик материаллар кимёвий технологияси» фанига оид дарс- ликда кимё, силикат ва металлургия саноатининг асосий мах;сулотла- рини ишлаб чикаришнинг кимёвий технологиясига оид маълумотлар келтирилган.

  • Tavsiya etilgan
Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

Mualliflar: И. Саифназаров , А. Мухтаров , Т.Султонов, Д. Эрназаров, Р. Халимметова

In Iqtisodiyot kafedrasi

By Umidbek Ergashev

Умуман, ушбу ўқув қўлланмадан барча олий таълим муассасаларининг магистратура талабалари, илмий тадқиқот ва ижод муаммолари билан шуғулланувчи тадқиқотчилар, олимлар ва профессор-ўқитувчилар ҳам фойдаланишлари мумкин.

  • Tavsiya etilgan
Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish

Mualliflar: H .P. Abijlqosimov, O.Y. Xamrayev

In Davlat iqtisodiyoti va siyosati

By Umidbek Ergashev

0 ‘quv qo'llanmada iqtisodiyotni tartiblashning bozoг va davlat mexanizmlariga oid mavzular yoritilgan bo'lib, unda iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish shakllari, usullarining qo‘llanishi ilimy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, makroiqlisodiy tartiblash natijasida O'zbekistonda barqaror iqtisodiy o‘sish ta'minlanganligi ishonarli dalillar asosida ko'rsatib berilgan bo'lib,iqtisodchi olimlar va o‘qituvchilar, tadqiqotchilar, oliy o'quv yurtlari talabaiariga mo'ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Iqtisodiyot nazariyasi

Mualliflar: Shоdmоnоv Sh.Sh.

In Iqtisodiyot kafedrasi, Iqtisodiyot nazariyasi

By Umidbek Ergashev

Darslik to'rtta mantiqiy bog'langan qismdan iborat bo'lib, qaysi mavzularda iqtisodiyotning umumiy asoslari, bozor iqtisodiyoti, makroiqtisodiyot va jahon iqtisodiyoti keng yoritilgan. Ayniqsa hozirgi zamonda qonun va me’yoriy hujjatlarga katta e’tibor berilmoqda rivojlangan bozor iqtisodiyoti, moliya, kredit, bank va pul-kreditning roli tizimi.Darslik bakalavriat talabalari uchun mo'ljallangan barcha ta'lim yo'nalishlari, ushbu sohaga qiziqqan mutaxassislar.

  • Tavsiya etilgan
Biznesni tadqiq etish usullari

Mualliflar: D.Rasulova., I.Xotamov., Х.Аsatullayev

In Biznesni tadqiq etish usullari

By Umidbek Ergashev

Ushbu ma’ruzalar matnida “Biznesni tadqiq etish usullari” fanining predmeti va vazifalari, biznesni tadqiq etishni tashkil qilish, biznesni tadqiq etish usullarini tanlash, biznesda raqobat ustunligini ta’minlash kontseptsiyasi, biznes jarayonini tahlil qilishda axborot tizimlari, firmaning biznes faoliyatini strategik rejalashtirish, raqobat bozorining jozibadorligini tahlil qilish va talabni o’rganish, biznesda bozor kon’yunkturasini o’rganishning asosiy yo’nalishlari, firmaning ichki va tashqi bozordagi biznes strategiyasini tanlash nazariy va uslubiy jihatdan yoritilgan. Mazkur o’quv qo’llanmada magistraturada ta’lim berayotgan professor-o’qituvchilar va 5A230102-Iqtisodiyot mutaxassisligi talabalariga, shuningdek, mustaqil biznes faoliyatini tadqiqot qilishga harakat qilayotgan mustaqil izlanuvchilar, tadbirkorlik faoliyati bilan shug’ullanuvchi kichik biznes xodimlari hamda tadbirkorlik va biznes bilan qiziquvchi keng jamoatchilikka mo’ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Biznesni tadqiq etish usullari

Mualliflar: D.Rasulova., I.Xotamov., Х.Аsatullayev

In Biznesni tadqiq etish usullari

By Umidbek Ergashev

Ushbu o ‘quv qo‘llanmada “Biznesni tadqiq etish usullari” fanining predmeti va vazifalari, biznesni tadqiq etishni tashkil qilish, biznesni tadqiq etish usullarini tanlash, biznesda raqobat ustunligini ta’minlash konsepsiyasi, biznes jarayonini tahlil qilishda axborot tizimlari, firmaning biznes faoliyatini strategik rejalashtirish, raqobat bozorining jozibadorligini tahlil qilish va talabni o‘rganish, biznesda bozor konyunkturasini o ‘rganishning asosiy yo‘nalishlari, firmaning ichki va tashqi bozordagi biznes strategiyasini tanlash nazariy va uslubiy jihatdan yoritilgan. Mazkur o ‘quv qo‘llanmada magistraturada ta’lim berayotgan professor-o ‘qituvchilar va 5A230102-Iqtisodiyot mutaxassisligi talabalariga, shuningdek, mustaqil biznes faoliyatini tadqiqot qilishga harakat qilayotgan mustaqil izlanuvchilar, tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi kichik biznes xodimlari hamda tadbirkorlik va biznes bilan qiziquvchi keng jamoatchilikka mo‘ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Информационные технологии в строительстве

Mualliflar: O.Abdullaeva

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qishloq xo‘jaligida axborot-kommunikasion texnologiyalar, Qurilishda axborot texnologiyalari

By Umidbek Ergashev

Основная цель учебника оказать помощь обучающимся в приоб- ретении знаний и выработке рефлексивных умений по курсу «Информаци- онные технологии в строительстве». В нём приводятся теоретические и практические основы интегрированных информационных технологий. Особое внимание посвящено актуальных проблемам основ предмета информационные технологии, вопросам безопасности инфор- мации и способам защиты информации; алгоритмизации и программиро- ванию информационных процессов; компьютерной графики, трехмерногомоделирования. Учебник может представлять интерес для широкого круга специалистов, преподавателей.

  • Tavsiya etilgan
Amaliy matematik dasturlar paketi

Mualliflar: M.Olimov

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

By Umidbek Ergashev

Mazkur darslik eng zamonaviy dasturlash paketlari MathCAD va MATLAB dasturiy vositalardan iborat bo’lib amaliy masalalarni matematik modellashtirishda samarali vositalardan biri hisoblanadi. Darslikni oliy o’quv yurtlarining “Informatika va axborot texnologiyalari” ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, shu bilan birga mazkur fanni chuqur o’rganmoqchi bo’lgan barcha bilim oluvchilar ham keng foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

Mualliflar: N.Mallaboyev

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

By Umidbek Ergashev

Ushbu o‘quv qo‘llanma 60710600-Elektr energetikasi (Elektr ta’minoti), 60711000 -Muqobil energiya manbalari mutaxassislari uchun mo‘ljallangan va amaldagi o‘quv rejalari, o‘quv dasturlari asosida tuzilgan. Bu yerda texnik tizimlarda texnik tizimlarda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning asosiy yo‘nalishlari, zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari va ularni texnik sohalarda qo‘llanilishi, expert tizimlari va ularning dasturiy ta’minoti, texnik tizimlarda modellashtirish turlarining tasnifi, tarmoq texnologiyalari va bulutli xizmatlar, gipermatn, multimediali axborot texnologiyalari, kompyuter tarmoqlarida axborotni himoya qilish, axborot xavfsizligi vositalari, PYTHON dasturlash tili va dasturlash tilining asosiy elеmеntlari kabi ilmiy nazariy ma’lumotlar kеltirilgan.