Elektron kitoblar

9 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Theory of Machines and Mechanisms

Mualliflar: John J. Uicker, Jr. Gordon R. Pennock Joseph E. Shigley (new)

In UTF kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Much of the new knowledge in the theory of machines and mechanisms currently exists in a large variety of technical journals and manuscripts, each couched in its own singular language and nomenclature and each requiring additional background for clear comprehension. It is possible that the individual published contributions could be used to strengthen engineering courses if the necessary foundation was provided and a common notation and nomenclature was established. These new developments could then be integrated into existing courses to provide a logical, modern, and comprehensive whole. The purpose of this book is to provide the background that will allow such an integration.

  • Tavsiya etilgan
THEORY OF MACHINES.

Mualliflar: R.S. Khurmi, J.K. Gupta

In UTF kafedrasi, Mashina agregarlar nazariyasi

By Baxromjon Parpiyev

Note:A machine is a device which receives energy in some available form and utilises it to do some particular type of work.

  • Tavsiya etilgan
Детали машин

Mualliflar: Иванов M.Н.

In UTF kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

В большинстве случаев этот курс завершает общеинженерную подготовку студентов. Процесс изучения курса «Детали машин» предполагает, что студент не только знает, но и владеет основами курсов машиностроительного черчения, теоретической механики, сопро- тивления материалов и умеет компетентно их использовать.

  • Tavsiya etilgan
Колебания в инженерном деле.

Mualliflar: Тимошенко С.П.

In UTF kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Хо- рошо известно, что такие задачи огромного практического зна- чения,— как, например, уравновешивание машин, колебания кру- чения валов и зубчатых передач, колебания лопаток и дисков турбины, скручивание вращающихся валов, колебания рельсового пути и мостов под действием подвижных нагрузок, колебания фундаментов, — могут быть вполне разрешены только на основа- нии теории колебаний.

  • Tavsiya etilgan
“Ko’tarish-tashish mashinalarini loyihalash

Mualliflar: B.N. Davidboev

In UTF kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Zamonaviy texnologik va avtomatlashtirilgan potok linyalari, tsexlararo va tsexlar ichidagi transport ishlab chiqarish protsesslarining uzluksiz va bir me’yorda ishlashini ta’minlovchi turli tipdagi ko’tarish– tashish vositalari endilikda ishlab chiqarish protsessida yordamchi vazifalarni bajaribgina qolmasdan, balki ishlab chiqarishning samaradorligini belgilovchi asosiy faktorlardan biriga aylandi.

  • Tavsiya etilgan
Mashina va mexanizmlar nazariyasi

Mualliflar: 5. J.Muxamedov

In UTF kafedrasi, Mashina va mexanizmlar nazariyasi

By Baxromjon Parpiyev

Mexanizmlarning asosiy vazifalari esa, bir turdagi harakatni uzatish yoki harakatni boshqa turga aylantirishdir. Masalan, aylanma harakatni ilgarilanma harakatga yoki aksincha.

  • Tavsiya etilgan
Mashina va mexanizmlar nazariyasi

Mualliflar: J.Muxamedov, V.Turdaliyev, A.Qosimov

In UTF kafedrasi, Mashina va mexanizmlar nazariyasi

By Baxromjon Parpiyev

Mexanizm – bir yoki bir nechta qattiq jismlarning tartibli harakatini boshqa qattiq jismlarning kerakli harakatiga aylantirib beradigan suniy yaratilgan tizim. Bu yerda qattiq jism absolyut qattiq emas, balki deformatsiyalanadigan boʻlishi ham mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Mashina dеtallari Mashina dеtallari: I va II qismlar.

Mualliflar: Kurganbekov M.M., Moydinov A.

In UTF kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

0 ‘quv qo‘llanma «Mashina detallari» fanining namunaviy va ishchi o‘quv dasturiga binoan ishlab chiqil- gan. 0 ‘quv qo‘llanma mexanik va boshqa ixtisoslikdagi talabalar hamda professor- o‘qituvchilar uchun mo‘ljallab tuzilgan.

  • Tavsiya etilgan
Mashina va mexanizmlar nazariyasi

Mualliflar: J.Muxamedov

In UTF kafedrasi, Mashina va mexanizmlar nazariyasi

By Baxromjon Parpiyev

Mexanizm – bir yoki bir nechta qattiq jismlarning tartibli harakatini boshqa qattiq jismlarning kerakli harakatiga aylantirib beradigan suniy yaratilgan tizim. Bu yerda qattiq jism absolyut qattiq emas, balki deformatsiyalanadigan boʻlishi ham mumkin.