Elektron kitoblar

8 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Marketing Management

Mualliflar: Philip Kotler, Kevin Lane Keller.

In Menejment kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

This publication is protected by Copyright, and permission should be obtained from the publisher prior to any prohibited reproduction, storage in a retrieval system, or transmission in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or likewise.

  • Tavsiya etilgan
КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК

Mualliflar: Б.Ю. Ходиев, М.С. осимова, Қ А.Н. Самадов

In Menejment kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Ушбу ўқ қ ув ўлланмада кичик бизнес ва тадбиркорликнинг мо ияти, и тисодиётда тутган ўрни, тадбиркорликнинг турлари ва ҳ қ шакллари, хори-жий мамлакатларда амда Ўзбекистонда кичик бизнес ҳ ва тадбиркорликнинг ривожланиши, кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш, режалаштириш, та лил этиш, бош ариш, ҳ қ банк, соли , аудит билан ало алари, молиявий олати, кредит билан қ қ ҳ таъминлаш шакллари ва фаолиятининг самарадорлигини ани лаш қ усулари баён этилган.

  • Tavsiya etilgan
Marketing

Mualliflar: M.S,Qosimova M,A,Yusupov Sh,j,Ergashxo'jayeva M,M,Yo'ldashev

In Menejment kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu darslikda marketing rivojlanishining asosiy bosqichlari, tamoyillari, funksiyalari, turlari, marketing faoliyatini axborot bilan ta'minlash, boshqarishni tarkibiy tuzilishi va uni tashkil etish, marketing dasturi, strategik va taktik rejalashtirish, m arketing nazorati, b ozorn i k om pleks o'rganish, b ozor konyunkturasini bashorat qilish, bozor segmentatsiyasi, tovar, narx, sotish va kommunikatsiya siyosatlari kabi dolzarb muammolar batafsil bayon etilgan. Shuningdek, ushbu darslikda izohli lug'at, fan bo'yicha ilg'or pedagogik va zamonaviy axborotlami qo'llash bo'yicha uslubiy ko'rsatma keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK

Mualliflar: M.P. BOLTABAYEV, M.S. QOSIMOVA, B.K. G‘OYIBNAZAROV, SH.J. ERGASHXODJAYEVA, A.N. SAMADOV, Sh.I. OTAJONOV

In Menejment kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o ‘quv qo'llanm ada kichik biznes va tadbirkorlikning m ohiyati, iqtisodiyotda tutgan o ‘rni, tadbirkorlikning turlari va shakllari, xorijiy m am lakatlarda ham da 0 ‘zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanishi, kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish, rejalash- tirish, tahlil etish, boshqarish, kichik biznes va tadbirkorlik sub’ektlariga xizmat ko‘rsatuvchi bozor infratuzilm alari, kichik biznes va tadbikorlik sub’ektlarining moliyaviy faoliyati, kredit bilan ta ’minlash shakllari, kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini baholash, 0 ‘zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari bayon etilgan.

  • Tavsiya etilgan
Zamonaviy Korporativ boshqaruv(Xorijiy tajriba)

Mualliflar: Z.A,Ashurov, F.A.Jalilov

In Menejment kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o‘quv qo‘llanma xorijiy tajribaga asosiy e’tibor qaratgan holda zamonaviy korporativ boshqaruvning nazariy va amaliy masalalarini o‘rganishga bag‘ishlanadi.

  • Tavsiya etilgan
Zamonaviy Korporativ boshqaruv

Mualliflar: Sam ariddin ELM IRZAYEV

In Menejment kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Darslik Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan “Zamonaviy korporativ boshqaruv” fani dasturi asosida nashrga tayyorlangan. Unda korporativ boshqaruvning nazariy asoslari, korporativ boshqaruvning zamonaviy uslublari va modellari, aksiyadorlik jamiyatlarida boshqaruv organlari, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyat samaradorligini baholash, korporativ nizolaming oldini olish, korporativ boshqaruvda ichki nazorat tizimi, korporativ boshqaruvda hisobdorlik, axborotlami oshkor etish va shaffoflik, minoritar aksiyadorlar huquqlarini ta’minlash, davlat ulushi mavjud aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv, korporativ moliyaviy siyosat, aksiyalami ochiq obuna tartibida joylashtirish operatsiyalarini tashkil etish va o'tkazish, korporativ birlashmalar va ularda korporativ boshqaruv mexanizmi, korporativ boshqaruvda foydani taqsimlash mexanizmi, yirik bitimlar tuzish, aksiyadorlik jamiyatini qayta tashkil etish va tugatish kabi masalalar ham nazariy, ham amaliy jihatdan atroflicha yoritilgan.

  • Tavsiya etilgan
Корпоратив бошқарув ва рақобатни ривожлантириш

Mualliflar: КАРЛИБАЕВА РАЯ ХОДЖАБАЕВНА РАСУЛОВ НОДИРБЕК МАДРАХИМОВИЧ АШУРОВ ЗУФАР АБДУЛЛАЕВИЧ

In Menejment kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Ўқув қўлланма иқтисодий мутухассисликлар талабалари учун иқтисодий фаолиятни юритиш мақсадида назарий ва амалий билимларга эга бўлиши мумкин.Корпоратив алоқаларини кучайтириш ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш очиқ иқтисодиёт йўлида изчил ривожланишимизнинг муҳим омили ҳисобланади.

  • Tavsiya etilgan
Korporativ boshqaruv-2

Mualliflar: M.G. UMARXODJAYEVA, A.R. ISMAILOV

In Menejment kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

O‘quv qo‘lIanma mazkur fan bo‘yicha ma’ruza boblarininig tayanch konspekti, mustaqil ta’limga oid topshiriqlar, oraliq nazoratga oid o‘quv loyihalarining namunaviv boblari, yakuniy nazoratga oid narnunaviy savollar va topshiriqlar, har bir bob bo‘yicha talaSSlaming mustaqil ishlashi uchun zarur bolgan adabiyotlar ro'yxatini hamda glossariylami o ‘z ichiga olgan bo‘lib u 5231900- korporativ boshqaruv bakalavriat ta’lim yo nalishining “Korporativ boshqaruv-2” fanidan o‘quv qo‘llanma sifatida tavsiya etiladi.