Elektron kitoblar

12 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Prentice Hall

Mualliflar: Douglas C. Giancoli ,Physics: Principles with Applications,

In Fizika

By Baxromjon Parpiyev

Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book, and the publisher was aware of a trademark claim, the designations have been printed in initial caps or all caps. All trademarks used herein are the property of their respective owners. The use of any trademark in this text does not vest in the author or publisher any trademark ownership rights in such trademarks, nor does the use of such trademarks imply any affiliation with or endorsement of this book by such owners.

  • Tavsiya etilgan
Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics,  Cengage Learning

Mualliflar: Raymond A. Serway John W. Jewett, Jr

In Fizika

By Baxromjon Parpiyev

NO RIGHTS RESERVED. Any part of this work may be reproduced, transmitted, stored, or used in any form or by any means graphic, electronic, or mechanical, including but not limited to photocopying, recording, scanning, digitizing, taping, Web distribution, information networks, or information storage and retrieval systems, without the prior written permission of the publisher.

  • Tavsiya etilgan
Курс физики

Mualliflar: Трефимова T.И.

In Fizika

By Baxromjon Parpiyev

Учебное пособие (9-е издание, переработанное и дополненное, — 2004 г.) состоит из семи частей, в которых изложены физические основы механики, молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, оптики, квантовой физики атомов, молекул и твердых тел, физики атомного ядра и элементарных частиц. Рационально решен вопрос об объединении механических и электромагнитных колебаний. Установлена логическая пре-емственность и связь между классической и современной физикой. Приведены контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.

  • Tavsiya etilgan
Kvant fizikasi

Mualliflar: Qodirov O., Boydedayev A.

In Fizika

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o'quv qo'llanmani yozishda Namangan muxandislik pedagogika institutida o'qilgan ma’ruzalar matni asos qilib olindi, Toshkent Davlat pedagogika universitetida o'qilgan ma’ruzalar matnidan keng foydalanildi.

  • Tavsiya etilgan
Fizika fanidan laboratoriya ishlari uchun

Mualliflar: Yusupov D.B., Kamolxo’jaev Sh.M., Gaibov A.G., Uzoqov A.A.

In Fizika

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu uslubiy ko’rsatma fizikaning elektr va magnetizm, optika hamda kvant mexanikasi bo’limlari bo‘yicha laboratoriya mashg’ulotlarini yangi dastur asosida tashkil etishga bag‘ishlangan bo‘lib, uning maqsadi talabalarni nazariy mashg‘ulotlarda olgan bilimlarini mustahkamlashdan, elektr va magnetizm, optika hamda kvant mexanikasining asosiy qonunlarini to‘laroq tushunish va anglash, hamda mustaqil ishlash malakalarini hosil qilish, talabalarni fizik asbob, qurilmalar va o‘lchov asboblari bilan ishlashga o‘rgatishdan iborat.

  • Tavsiya etilgan
Fizika

Mualliflar: Abduraxmonov Q.P., Xamidov V.C., Axmedova N.A.

In Fizika

By Baxromjon Parpiyev

Darslik texnika yo’nalishida tahsil olayotgan talabalar, magistrlar va aspirantlarning fizika fanini chuqurroq o’zlashtirishlari, mustaqil shug’ullanishlari uchun mo’ljallangan bo’lib, quyidagi bo’limlardan iborat: mexanika, elektrostatika, elektromagnetizm, garmonik tebranishlar, to’lqinlar, akustika, elektromagnit tebranishlar, to’lqin optikasi, kvant mexanikasi, fizikaviy statistika, molekulyar fizika, termodinamika, qattiq jismlar fizikasi va yadro fizikasi.

  • Tavsiya etilgan
Masalalar to'plami

Mualliflar: Chertov A., Vorobyov A

In Fizika

By Baxromjon Parpiyev

«Физикадан масалалар туплами» нинг бешинчи нашри кайта ишланди ва мазкур куринишда олий техника ухув юртларининг физика курси дастурига мос келади*.

  • Tavsiya etilgan
Atom fizikasi

Mualliflar: Xudoyberganov A.M., Maxmudov

In Fizika

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o'quv qo'llanmada atom fizikasining asosiy ma’lumot, tu- shuncha, qonun va formulalari qisqartirilgan shaklda keltirilgan. Shu- ningdek, atom fizikasiga oid tajribalar ham berilgan.

  • Tavsiya etilgan
Optika

Mualliflar: Q.B. Umarov, M.O. Qosimova

In Fizika

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o‘quv qo‘llanmada «Fizika kursi» dagi optikaning geometrik optika, yorug’likning interferensiyasi, difraksiyasi, dispersiyasi, qutblanishi, optic kvant generatorlari, nurlanishning kvant tabiatiga doir nazariy ma’lumotlar, masalalarni yechish namunalari, mustaqil yechish uchun masalalar va labolatoriya ishlari hamda axborot resurslar ro’yxati keltirilgan.