Elektron kitoblar

21 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Тураржой биноларини лойиҳалаш

Mualliflar: М.Т.Абдужабборова

In Arxitektura, Arxitektruviy kompozitsiya va loyixalash asoslari, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Baxromjon Parpiyev

Ўқув қўлланма 5340100-“Архитектура” таълим йўналишиининг ўқув режаси ва дастурига мувофиқ келади, олий архитектура мактабида ўқитиладиган назарий ва амалий материалларни ўз ичига олиб, “Турар жой ва жамоат биноларини лойиҳалаш” фанини ўрганишда тавсия этилади.

  • Tavsiya etilgan
Шахарсозлик асослари ва ландшафт архитектураси

Mualliflar: "Д.У.Исамухаммедова Л.А.Адилова"

In Arxitektura, Qishloq bosh tarxlari, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu darslik arxitektura ta’limi yo'nalishi talabalari uchun «Landshaft arxitekturasi» fani bo'yicha yozilgan. Bu fan ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismda landshaft arxitekturasining evolutsion tarixi, ya’ni genezisi — qadimiy bog‘dorchilikdan XX asr boshining bog‘-park san’ati va landshaft arxitekturasigacha ochib berilgan.

  • Tavsiya etilgan
Инженерлик ободонлаштириш ва транспорт

Mualliflar: "Д.У.Исамухаммедова А.Т.Исмаилов А.Т.Хотамов"

In Arxitektura, Qishloq bosh tarxlari

By Baxromjon Parpiyev

Kitobda shahami injenerlik va dekorativ obodonlashtirish elementlarini loyihalashtirishning asosiy tanioyillari qaraladi.

  • Tavsiya etilgan
Шаҳарсозлик асослари мва ландшафт архитектураси

Mualliflar: Д.У.Исамухаммедова

In Arxitektura, Qishloq bosh tarxlari, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu (,Shaharshunoslik arxitekturasi va landshaft arxitekturasi» darsligi ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi «Shaharsozlik asoslari» qismida shahar aholisini joylashtirish tamoyillariga asosiy tushuncha va ma'lumotlar keltirilgan. Tumanlarni rejalashtirish, sxema va loyihalarini ishlab chiqishda asosiy sharoitlar lozimligi yoritilgan hamda urbanizatsiya muammolari ko'rib chiqilgan. Shaharni arxitekturaviy kompozitsiyasi, rejalashtirishni tashkil etish va boshqa masalalar bo'yicha atroflicha fikr yuritiladi.

  • Tavsiya etilgan
Architektura. Form. Space. Order

Mualliflar: D.R.Fransis

In Arxitektura, Arxitektruviy kompozitsiya va loyixalash asoslari

By Baxromjon Parpiyev

Limit of Liability/Disclaimer of Warranty: While the publisher and the author have used their best efforts in preparing this book, they make no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this book and specifically disclaim any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

  • Tavsiya etilgan
Жамоат биноларини лойиҳалаш

Mualliflar: С.А.Қодирова

In Arxitektura, Arxitektura tarixi va nazariyasi, Arxitektura, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Umidbek Ergashev

Жамоат бинолари ва жамоат функциялари сўнгги чорак аср давомида мураккаб эволюцион жараѐнларни бошдан кечирдилар. Уларнинг ривожланиш динамикаси бир қатор омиллар, шу жумладан иқтисодий омиллар билан белгиланган. Жамоат бинолари ва иншоотлар қурилиши қуйидаги йўналишлар бўйича ривожланган эди: алоҳида жойлаштирилган ноѐб жамоат бинолари қурилиши; кўп қаватли турар-жой биноларига ѐндош (уларнинг ичида) хизмат кўрсатиш блокларининг қурилиши; мавжуд бинолар реконструкцияси (бунда объектнинг ташқи қиѐфаси минимал ўзгартирилган ҳолда амалга ошириладиган функциялар ва конструкция трансформацияси кўзда тутилар эди).

  • Tavsiya etilgan
Архитектура городской среды

Mualliflar: С.А.Хосиева

In Arxitektura, Arxitektura, Arxitektruviy kompozitsiya va loyixalash asoslari, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Umidbek Ergashev

Анализируются сведения об исторических предпосылках и современном развитии пространственной структуры городов, условия и принципы формирования городской среды. Городская среда рассматривается как функционально-пространственная система неразрывно связанных частей города, в которых равноправно взаимодействует множество составляющих: от пространств площадей и улиц до стандартных элементов городского оборудования и благоустройства. Для студентов вузов, обучающихся по строительным специальностям.

  • Tavsiya etilgan
Шахарсозлик асослари ва ландшафт архитектураси

Mualliflar: "Д.У.Исамухаммедова Л.А.Адилова"

In Arxitektura

By Umidbek Ergashev

Ushbu darslik arxitektura ta’limi yo'nalishi talabalari uchun «Landshaft arxitekturasi» fani bo'yicha yozilgan. Bu fan ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismda landshaft arxitekturasining evo- lutsion tarixi, ya’ni genezisi — qadimiy bog‘dorchilikdan XX asr boshining bog‘-park san’ati va landshaft arxitekturasigacha ochib berilgan. Ikkincm qismda landshaft arxitekturasining zamonaviy rivojlanishi va talablari yoritilgan. Ushbu kitob arxitektura, shaharsozlik, landshaft arxitektura, dizayn, shahar va qishloq xo'jaligi qurilishi va boshqa kollej, litsey, bakalavriatura, magistratura talabalari, arxitektorlar, qurilish injenerlari, yer shakllantirish mutaxassislari va barcha landshaft arxitekturasi bilan qiziquvchilarga mo‘ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Инженерлик ободонлаштириш ва транспорт

Mualliflar: "Д.У.Исамухаммедова А.Т.Исмаилов А.Т.Хотамов"

In Arxitektura

By Umidbek Ergashev

Kitobda shahami injenerlik va dekorativ obodonlashtirish elementlarini loyihalashtirishning asosiy tanioyillari qaraladi. Shaharni injenerlik tayyorgarligi, transport tizimini tashkil etish, vertikal rejalashtirish, tashqi suvlarni qochirish, hududni sanitar tozalash, shahar yer osti injenerlik tarmoqlari, ko'kalamzoriashtirish, shaharni yoritish va kichik me’moriy shakllar bo'yicha ma’lumotlar beriladi. Qaralayotgan savollar respublikamizning tabiiy-iqlimiy va boshaa hududiy xususiyatlarini hamda shaharni loyihalash me’yor va qoidalarini inobatga oladi.