Elektron kitoblar

3 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
"КОРХОНАНИНГ ИКТИСОДИЙ САЛОХИЯТИ ТАХЛИЛИ"

Mualliflar: И. Т. А бдукар и м ов, М . К,. Пардаев, Б. И. И срои л ов

In TMJ kaferdasi, Yo'nalishga kirish, Sanoat ishlab chiqarish texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Моно1рафияда корхонанинг икргисодий салохдяти мазмуни. таркиби, уни ифодаловчи курсагкичлар тизими, самарадорлиги, уларни аншугаш ва та\лил кдлиш йуллари кдраб чикилган. Шу- нингдек, унда ас ос и й воситалар, номоддий активлар, айланма маблаглар, товар моддий захиралар, дебиторлик ва кредитордик карзлари, ме^нат салохдяти каби категорияларни тахлил килиш усуллари амалий маълумотларни куллаган хрлда ёритилган. Олий ва урта махсус укув юртлари талабалари, магистрлар, аспирант ва докторантларга, и^тисодий та^лил билан пгугулла- нувчи менежерлар ва мутахассисларга м\?лжалланган.

  • Tavsiya etilgan
Sanoat iqtisodiyoti

Mualliflar: A Ortiqov

In TMJ kaferdasi, Yo'nalishga kirish, Sanoat ishlab chiqarish texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Darslikda <<Sanoat iqtisodiyoti» fanining predmeti va vazifalari, iqtiso- diyotning eng muhim, yetakchi tarmog'i bo'lgan sanoatning milliy iqtiso- diyotdagi roli, o'rni va ahamiyati, tarkibiy muammolar, boshqarish va rejalashtirishning ilmiy asoslari, fan-texnika taraqqiyoti, kadrlar va mehnatga haq to'lash, asosiy va aylanma fondlar, mahsulot sifati va raqobatbardoshlik, qiymat va tannarx. foyda, rentabellik hamda Respublikada sanoat korxonala- rini mahalliylashtirish dasturi, uning mazmun-mohiyati masalalari yoritilgan.

  • Tavsiya etilgan
Kredit modul tizimida o'quv jarayonini tashkil etish

Mualliflar: Р.Хабибуллаев В.Топилдиев М.Инназаров

In TMJ kaferdasi, Yo'nalishga kirish

By Baxromjon Parpiyev

Ушбу дастурда хорижий давлатлардаги кредит таълим тизимлари, кредит тизими асосида таълим жараёнларини ташкил этиш ва унинг сифатини таъминлашнинг инновацион методлари, кредит-модуль тизимида педагоглар фаолияти, кредит-модуль тизимида ўқув жараёнининг услубий таъминоти, таълим соҳасига оид қонун ҳужжатлари ва уларнинг мазмуни, таълим муассасаларида коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашишнинг ҳуқуқий ва маънавий-маърифий асослари, олий таълимнинг норматив-ҳуқуқий асослари баён этилган.