Elektron kitoblar

5 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari

Mualliflar: Azizov Q.X.

In Transport vositalari muhandisligi

By Baxromjon Parpiyev

Автомобил й9марида JQlPaкaT ха:вфсизлиrинв ташкил Э'mш бyryнrи кундагн M~M мyawмалардан бирига аАланиб бормо~. Автомобилнинг атроф-му~тга encaзадиган зарарлари а.оп;дори xyндaн-кyнra ошиб бормо~. энг асосиАси эса , Й9"""rРда содир этилаёттан й9л-травспopr J(одИСалари натюкзсНда к)lплвб QlIам рнинг жабр ~ишлари аа ~ётД8H Ф ЮМКIlJЛаридир

  • Tavsiya etilgan
Avtomobillar (Avtomobillar konstruksiyasi asoslari)

Mualliflar: Мamatov.Х

In Transport vositalari muhandisligi

By Baxromjon Parpiyev

Дарсликнинг бирннчн кисмида автомобиллар буйпча умумий маълумотлар. автомобилсозликнинг рпвожланнш боскичлари ва исты^болп х;амда автомобиль ва ташци мух;итнп му^офаза килиш масалалари, автомобилнинг умумий тузилиши ва унга урнатила- диган двигателларнпнг ишлаши х;амда конструктив хусуспятлари батафсил баён этилган эди.

  • Tavsiya etilgan
“Transport vositalarining tuzilishi va nazariyasi”

Mualliflar: Fayzullaev E.Z.

In Transport vositalari muhandisligi

By Baxromjon Parpiyev

Darslikda avtomobil mexanizmi va sistemalarining vazifasi, umumiy tuzilishi, ishlash prinsipi va turlari bayon etilgan.

  • Tavsiya etilgan
Avtotransport korxonalarini qayta qurish va texnik jixozlash

Mualliflar: Napolskiy G. M, Pugin A.V.

In Transport vositalari muhandisligi

By Baxromjon Parpiyev

Ук;ув к;Улланма М 521403 "Ав:rомобиллар ва автомобил хужалиги" мутахассислиги буйича "Автомобилларни техник ЭКСI1J1уатацияси", "Ав- тотранспорт корхоналари ва техник хизмат курсатиш станция.iШРИНИ теХНО.I0ГИК лоЙих,3.llаш" фанларини урганаётган, курс ва диплом лойих,­ аларини бажараётган талабалар учун мулжалланган.

  • Tavsiya etilgan
Maxsus fanlarni o`qitish metodikasi

Mualliflar: Musajonov M. Z.

In Transport vositalari muhandisligi

By Baxromjon Parpiyev

Darslik 5521200 — «Transport vositalarini ishlatish va ta'mirlash» (avtomobil transporti bo‘yicha) va 5140900 - «Kasb ta’limi» (Transport vositalarini ishlatish va ta’mirlash) yolnalishlar bakalavrlariga mo‘ljallangan bo‘lib, undan 5521100 — «Yer usti transporti tizimlari» va 5850100 — «Atrofmuhit himoyasi» (avtotransport majmuasi) yo‘nalishlar bakalavrlari o‘quv qo‘llanma sifatida, oliy o‘quv yurtlari va kollej pedagoglari, malaka oshirish kurslari tinglovchilari hamda avtotransport tarmog‘i korxonalari va loyihalash tashkilotlari muhandis-texnik xodimlari manba sifatida foyda- lanishlari mumkin.