Elektron kitoblar

30 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Основы эргономики и дизайна автомобилей и тракторов:

Mualliflar: Зайцев, С.А.

In Transport logistikasi

By Baxromjon Parpiyev

Методические указания предназначены для выполнения практических работ по учебной дисциплине «Основы эргономики и дизайна автомобилей и тракторов» для обучающихся очной формы обучения по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства.

  • Tavsiya etilgan
"TRANSPORT VOSITALARINING ERGONOMIKASJ VA DIZAYNl"

Mualliflar: Shoobidov Sh.Sh.

In Transport logistikasi

By Baxromjon Parpiyev

Методические указания предназначены для выполнения практических работ по учебной дисциплине «Основы эргономики и дизайна автомобилей и тракторов» для обучающихся очной формы обучения по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства.

  • Tavsiya etilgan
CHILANGARLIK O‟QUV AMALIYOTIDAN

Mualliflar: Saidova O.R.

In Transport logistikasi

By Baxromjon Parpiyev

U o„z ustida tinmay izlanishi o„z ishiga ijodiy yondashishi, o„quvchilarni fanga qiziqtira olishida ko„rgazmali qurollar tayyorlangan. Bunga erishish uchun kasb-hunar kollejlari maxsus fan o„qituvchilari va muhandis-pedagoglari ishlab chiqarish jarayonlarining va o„z mehnat faoliyatning mazmunini rejalashtira olishi, talim jarayonida pedagogika texnologiyalarini qo„llay olishi, axborot texnologiyalarini bilishi xamda zamonaviy texnika vositalardan dars jarayonida samarali foydalana olishida imkoniyatlar yaratilgan. “Chilangarlik ishlari”o‟quv amaliyotidan tayyorlangan o„qitish materiallari to„plami talablarga rioya qilingan holda tuzilgan.

  • Tavsiya etilgan
АВТОМОБИЛЛАРДА ЮК ВА ПАССАЖИРЛАР ТАШИШ АСОСЛАРИ

Mualliflar: SH. E. ISLOMOV

In Transport logistikasi

By Baxromjon Parpiyev

т о м о б и л ь т р а н с п о р т и ) б а к а л а в р и я т й ў н а л и ш и д а н таъ лим о л а ёт г а н та- л абал ар га м ў л ж ал л ан ган . У н д а а в т о м о б и л ь т р а н с п о р т и в о с и т а л а р и , улар ии.1 к у р са т к и ч л а р н , э к с п л у а т а ц и я ҳ у с у с и я т л а р и , у н у м и , у л а р н и т а н - л аш ва ҳ и с о б л а ш , ю к ва п а с са ж и р л а р т а ш и ш ҳ а м д а ю к о р т и ш -т у ш и - ри ш и ш л а р и н и т аш к и л эт и ш а с о с л а р и ёр и т и л га н .

  • Tavsiya etilgan
Логистические основы управления транспортной системой

Mualliflar: В.Г. Галабурда, Н.В.Королькова

In Transport logistikasi

By Baxromjon Parpiyev

Агрофирмам, расположенным в районе тяготения железнодорожной станции А, необходимо перевезти на сахарный завод С 200 тыс. т сахарной свеклы, имеющему железнодорожные подъездные пути, протяженностью 1,5 км. На ст. А расположен свеклопункт, к которому осуществляется подвоз свеклы с полей агрофирм в среднем на расстоянии 10 км. Расстояние перевозки со ст. А до ст. Б, к которой примыкает подъездной путь сахарного завода С, по магистральному железнодорожному транспорту составляет 80 км (см. рис. 1).

  • Tavsiya etilgan
Aгрологистика асослари

Mualliflar: Щ.Ч.Быриев, А.Саматов, И.Б.Рустамова

In Transport logistikasi

By Baxromjon Parpiyev

Кып сонли мисолларда ы=ув =ылланманинг назарий асослари ыз ифодасини топган. Берилган вазиятли мисоллар ва назорат тестлари логистик масалалар ечиш услубларини ырганишга имконият беради. Ы=ув =ылланма аграр олийгощларнинг и=тисодий мутахассиссликларида тащсил олаётган бакалавр ва магистрлари, щамда и=тисодий йыналишдаги олий ва ырта мащсус ы=ув юртларининг талабалари, устоз ва мураббийлари учун, шунингдек логистик муаммолар билан шу\улланувчи тад=и=отчилар ва аспирантлар учун мылжалланган.

  • Tavsiya etilgan
Ички ёнув двигателлари

Mualliflar: М. М . Fayziyev

In Transport logistikasi

By Baxromjon Parpiyev

Dvigatellarning konstruksiyasi va ishlatilishining o'ziga xosligini ish jarayonlarining kechishiga ta’siri tahlil qilinadi. Kitobdning II qismida krivoship-shalun mcxanizmi kinematikasi vadinamikasi bo'yicha ma’lumol berilgan, IYOD va ularning qismlarini muvozanatlash. Icbranishi, shovqini va titrashi masalalari yoritilgan; IYOD detallari va tizimlarining ishlash sharoiti, konstruksiyalarining o'ziga xosligini tahlili va hisobi keltirilgan; E IIM dan foydalanib IYO D ning loyihalash asosi ko'rib chiqilgan. Texnika oliy o‘quv yurtlari talabalari va mutaxassislari uchun mo'ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
TRANSPORT LOGISTIKASI

Mualliflar: A.Nazarov, X.Ataxonov, A.Ustaboyev, A.Nazarov

In Transport logistikasi

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o’quv qo’llanma 5310600 - Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (avtomobil transporti) ta’lim yo’nalish va boshqa Oliy o’quv yurtlari, texnik universitetlarning Shu yo’nalishlarining bakalavriatura talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, undan magistrantlar, kollej talabalari, servis xizmat ko’rsatish korxonalarining texnik xodimlari ham foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Автомобил транспортида юкларни ташиш

Mualliflar: Хўжаев Б.А

In Transport logistikasi

By Baxromjon Parpiyev

Дарслнкдаи соҳа инженер-техник ва раҳбар ходимлари ҳам фой- даланишларн мумкин.