Elektron kitoblar

9 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Organik kimyo

Mualliflar: Umarov B. Abdusamatov

In Kimyoviy texnologiya, Qurilish kimyosi

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu qo‘llanma akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun tuzilgan yangi o‘quv dasturi asosida yozilgan. Qo‘llanmada organik kimyoning nazariy qismi, organik birikmalarning sinflar bo‘yicha nomenklaturasi, olinishi, fizik-kimyoviy xossalari va xalq xo‘jaligida ishlatilishi yoritilgan.

  • Tavsiya etilgan
Organik kimyo

Mualliflar: Shoymardonov R.A

In Kimyoviy texnologiya, Qurilish kimyosi

By Baxromjon Parpiyev

O‘quv qoilanmasi 5440400 - kimyo taiim yo'nalishi o'quv dasturi asosida yozilgan bolib, unda halqali (alitsiklik, aromatik, geterotsiklik) organik birikmalarning nomlanishi, izomeriyasi, olinish usullari, xossalari va muhim vakillari bayon qilingan. Har bir mavzuning oxirida talabalaming mustaqil yechishi uchun savol va mashqlar berilgan

  • Tavsiya etilgan
Organik kimyo

Mualliflar: Shohidoyatov H.M., Xo’janiyozov H.O’., Tojimuhamedov H.S

In Kimyoviy texnologiya, Qurilish kimyosi

By Baxromjon Parpiyev

Darslik 5140500 Kimyo yo‘nalishi bo'yicha Davlat ta’lim standarti va organik kimyo fani dasturi asosida tayyorlangan boiib, organik kimyoning barcha bo'limlarini o‘z ichiga oladi. Unda organik birikmalarning turli sinflari, ularning nomlanishi, izomeriyasi, olinish usullari, fizikaviy, kimyoviy xossalari va ishlatilishi bayon qilingan. 

  • Tavsiya etilgan
Suv kimyosi.

Mualliflar: Abdullayev M.T, Mamadjanov Z.N., Sobirov M.M., Hayitov B.A.

In Kimyoviy texnologiya, Qurilish kimyosi

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik oliy o’quv yurtlarining 5320400-Kimyoviy texnologiya ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan. Darslikda ma’lumotlar tegishli bakalavriat yo’nalishi o’quv dasturlari asosida yozilgan.

  • Tavsiya etilgan
Umumiy va anorganik kimyodan laboratoriya mashg‘ulotlari

Mualliflar: Q.M.Axmerov, S.M.Turobjonov, S.I.Saparov

In Kimyoviy texnologiya, Qurilish kimyosi

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur o’quv qo’llanma texnika oliy o’quv yurtlarining kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo’yicha), oziq- ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo’yicha) va turdosh yo’nalishlarda bilim oladigan talabalarga mo’ljalangan. Qo’llanma yangi avlod o’quv adabiyotlariga qo’yilgan talablar asosida yozilgan bo’lib, unda umumiy va anorganik kimyo fanining nazriy qonun-qoidalari, kimyoviy elementlar davriy sistemasining zamonaviy tahlili,amaliy savollar,testlar, masala-misollar va kimyo asoslarini mustaqil o’rganish bo’yicha yo’llanmalar keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Стоительная химия

Mualliflar: Тураев З., Абдуллаев М., Хайитов Б.

In Kimyoviy texnologiya, Qurilish kimyosi

By Baxromjon Parpiyev

Данный учебник соответствует примерной программе предмета Строительная химия утвержденного приказом No4 МВСО Республики Узбекистан от 18.08.2017 г. Приложением No BD-5330100-3.01.

  • Tavsiya etilgan
Qurilish kimyosi

Mualliflar: Abdullayev M.T., Dexkanov Z.K., Xayitov B.A.

In Kimyoviy texnologiya, Qurilish kimyosi

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur o’quv qo’llanma oliy ta’lim tizimida 5340200–Bino va inshootlar qurilishi (sanoat va fuqaro binolari), 5340300–Shahar qurilishi va xo’jaligi, 5340400– Muhandislik kommunikatsiyalarini qurilishi va montaji (Issiqlik–gaz ta’minoti va vеntilyatsiya), 5340500–Qurilish matеriallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish kabi bakalavriat ta’lim yo’nalishlarida tayyorlanayotgan bo’lajak muhandis–quruvchilarning qurilish kimyosi fanidan nazariy bilimlarini puхta egallashlariga ko’maklashish, amaliy bilim va ko’nikmalarini rivojlantirishga zamin tayyorlashga qaratilgan bo’lib, undan oliy ta’lim muassasalari profеssor– o’qituvchilari hamda soha tadqiqotchilari ham foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Qurilish kimyosi

Mualliflar: Abdullayev M.T.

In Kimyoviy texnologiya, Qurilish kimyosi

By Baxromjon Parpiyev

“Qurilish kimyosi” fani 5340600-Transport inshootlarini ekspluatatsiyasi (Avtomobil yo’llari bo’yicha) va 5340800-Avtomobil yo’llari va aerodromlar kabi bakalavriat ta’lim yo’nalishlari rejasining “Matematik va tabiiy ilmiy fanlar” blokini asosiy fanlaridan biri hisoblanib, 1-semestrda o’qitiladi. “Qurilish kimyosi” fani ta’lim yo’nalishidagi o’rganilishi zarur bo’lgan Matematika, Qurilishda fizika, Qurilishda axborot texnologiyalari, Qurilish ekologiyasi, Yo’l qurilishi materiallari, Nazariy mexanika va materiallar qarshiligi kabi fanlar bilan chambarchas bog’liq bo’lib, bu fanni chuqur o’zlashtirgan talaba kimyoviy, texnologik va ixtisoslik fanlarini oson o’zlashtiradi.

  • Tavsiya etilgan
Qurilish kimyosi

Mualliflar: A.A. Abduraximov, A Jalilov

In Kimyoviy texnologiya, Qurilish kimyosi

By Baxromjon Parpiyev

Ourilish kimyosi о ‘quv qo ‘llanmasi qurilish materiallar ishlab chiqarish, muhandis qurilishi infrastrukturasi, bino va inshootlar qurilishi, gidrotexmik inshootlar, metrologiya va standartlashtirish, shahar qurilishi va texnologiyasi, qurilish materiallari kimyosi у о ' па I is h lari ho'yicha texnika fanlari bakalavrlarini tayyorlash uchun m o 'Ijallangan.