Elektron kitoblar

15 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Nachertatelьnaya geomeriya

Mualliflar: C.A.Фролов

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Впервые в учебник начертательной геометрии включен материал по использованию электронных цифровых вычислительных машин (ЭЦВМ) для решения задач исходные данные которых представлены в графической форме.

  • Tavsiya etilgan
KOMPYUTERLI LOYIHALASH

Mualliflar: M.A.Ochilov

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Chizma geometriya va muhandislik grafikasi

By Baxromjon Parpiyev

Uslubiy ko‘rsatmada ―Kompyuterli loyihalash‖ fanida o‘rganiladigan avtomatlashtirilgan loyihalash tizimi AutoCAD, Kompas 3D dasturlari bilan ishlash bo‘yicha, o‘quv mashg‘ulot topshiriqlari va ularni bajarish namunalari aniq yoritilgan bo‘lib, oliy o‘quv yurti talabalari va AutoCAD, Kompas 3D dasturlarida ishlashni yakka tartibda o‘rganmoqchi bo‘lgan keng foydalanuvchilar ommasiga mo‘ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Qurilish chizmachiligi

Mualliflar: A.Xamraqulov

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Chizma geometriya va muhandislik grafikasi

By Baxromjon Parpiyev

Qurilish chizmachiligi o‘quv qo‘llanma 60730300 – Bino va inshootlar qurilishi (sanoat va fuqaro binolari), 60730200 – Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish ta’lim yo‘nalishlari talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, chizma geometriya va muhandislik grafikasi fani o‘quv dasturi asosida tuzilgan.

  • Tavsiya etilgan
Chizma geometriya.

Mualliflar: Sh.Murodov

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Chizma geometriya va muhandislik grafikasi

By Baxromjon Parpiyev

O'quv qo‘llanmada “Muhandislik va kompyuter grafikasi” fanining Chizma gfcometriya qismi o ‘quv reja va fan dasturi asosida yoziigan bo‘fib, barcha oliy texnika o‘quv yuitlarining 1-kuts bakaiavriat talabalari uchum mo'ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Qurilish chizmachilikgi

Mualliflar: A.Xamraqulov

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Chizma geometriya va muhandislik grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Qurilish chizmachiligi o’quv qo’llanma 60730200 – SHahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish ta’lim yo’nalishlari talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, chizma geometriya va muhandislik grafikasi fani o’quv dasturi asosida tuzilgan.

  • Tavsiya etilgan
Chizma geometriya va masalalar to'plam

Mualliflar: A.Xamraqulov

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Chizma geometriya va muhandislik grafikasi

By Baxromjon Parpiyev

“Чизма геометрия” масалалар тўплами (ўқув қўлланма) 60730300 – Бино ва иншоотлар қурилиши (саноат ва фуқаро бинолари), 60730200 – Шаҳар қурилиши ҳамда коммунал инфратузилмани ташкил этиш ва бошқариш таълим йўналишлари талабалари учун мўлжалланган бўлиб, чизма геометрия ва муҳандислик графикаси фани ўқув дастури асосида тузилган.