Elektron kitoblar

6 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Moliyaviy va boshqaruv hisobi

Mualliflar: Jo’raev N., Bobojonov O., Abduvaxidov F., Sotvoldieva D.

In Moliya

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu darslik oliy o’quv yurlarining bakalavriat va magistratura talabalari uchun tavsiya etilgan. Shuningdek, buxgalterlar, auditorlar, menedjerlar va soliq nazoratchilari ham qo’llanma sifatida foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Moliyaviy va boshqaruv hisobi

Mualliflar: N.Yu.Jo’rayev

In Moliya

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu darslik oliy o'quv yurtlarining bakaJavriat va magistratura talabalari uchun tavsiya etijgan. Shuningdek, undan buxgalterlar, auditorlar, menejerlar va soliq nazoratchilari ham qO'lIanma sifatida foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Moliyaviy menejment

Mualliflar: Sirojiddinov I.Q.

In Moliya

By Baxromjon Parpiyev

Moliyaviy menejment darsligi 60310100-Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo’yicha) ta’lim yo’nalishi o’quv dasturining talablariga asoslangan holda mamlakat iqtisоdiyotidagi va xo`jalik sub’yektlari iqtisоdiyotidagi o`rnini, asоsiy kоnseptsiyalari, mоliyaviy menejment yordamida investitsiоn qarоrlar qabul qilish strategiyasini, kоrxоnalar mоliyaviy barqarоrligiga ta`siri va ularni mustahkamlash chоra-tadbirlarini va mоliyaviy menejment sоhasi bo`yicha rivоjlangan davlatlar ilg`оr tajribalari va xususiyatlarini o`rganish hamda moliyaviy menejmentning asosiy talablariga asoslangan holda asosiy masalalari ilmiy yoriltilgan va amaliy qo’llanishi yo’nalishlari ko’rsatib berilgan.

  • Tavsiya etilgan
Moliyaviy va boshqaruv hisobi

Mualliflar: N.Yu.Jo’rayev va b.lar

In Moliya

By Baxromjon Parpiyev

Darslik Davlat ta'lim standarti talablariga muvofiq tayyorlangan boʻlib, unda buxgalteriya hisobining predmeti va usullari, buxgalteriya balansi va uning tuzilishi, asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar hisobi, materiallar hisobi, mahsulot (ish va xizmat) larni sotish hisobi, mehnat va unga haq to'lash hisobi, moliyaviy natijalar hisobi, moliyaviy hisobot, iqtisodiy tahlil fanining predmeti va usullari, mahsulot ishlab chiqarish va sotish tahlili, mehnat resurslaridan foydalanish tahlili, asosiy vosita- lar holati va ulardan foydalanish tahlili, auditorlik tekshiruvlarini tashkil etish, rejalashtirish, o'tkazish va ularning natijalarini rasmiylashtirish tartibi nazariy va amaliy jihatdan keng yoritib berilgan.

  • Tavsiya etilgan
Moliyaviy tahlil

Mualliflar: M.Y. RAXIMOV, N.N. KALANDAROVA

In Moliya

By Baxromjon Parpiyev

Xo‘jalik yurituvchi subyektlaming faoliyati, uning samaradorligi, moliyaviy axvoli va natijaviyligi, ulaming pul ishlab topish va kapitalni o‘stirish imkoniyatlarini aniqlash muhim axborotlar oqimini shakllantirish bilangina hal etilmaydi. Ushbu axborotlar oqimi qayta ishlanishi, real holat aniq baxolanishi, uning kelgusidagi kutilishlari oldindan bashorat qilinishi, turli tahlikalar hisobga olinishi talab etiladi. Faqat shu orqaligina samarali boshqaruvni yo‘lga qo‘yish va yuritish mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Moliyaviy tahlil

Mualliflar: B.A.Xasanov va b.lar

In Moliya

By Baxromjon Parpiyev

Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning faoliyati, uning samaradorligi, moliyaviy ahvoli va natijaviyligi, ularning pul ishlab topish va kapitalni o‘stirish imkoniyatlarini aniqlash muhim axborotlar oqimini shakllantirish bilangina hal etilmaydi. Ushbu axborotlar oqimi qayta ishlanishi, real holat aniq baholanishi, uning kelgusidagi kutilishlari oldindan bashorat qilinishi, turli tahlikalar hisobga olinishi talab etiladi. Faqat shu orqaligina samarali boshqaruvni yo‘lga qo‘yish va yuritish mumkin.