Elektron kitoblar

6 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: O.T.Hasanova, V.V.Zаyniddinоv

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologik xavfsizlik, Elektr xavfsizligi, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Darslikka yashash muhiti va inson faoliyatiga taalluqli hamma masalalar, jumladan, favqulodda hodisalar va fuqaro muhofazasi, aqliy va jismoniy mehnat asoslari, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlaganda mehnat faoliyati muammolari, ob-havo sharoiti va uning mehnat qilishga va hayot faoliyatiga ta'sir darajasi, shuningdek, sanoat sanitariyasi, xavfsizlikni ta'minlashning asosiy zamonaviy vositalari, mehnatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari, hamda yong'in xavfsizligi masalalari kiritilgan.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: G‘.YO.YORMATOV, O.R.YULDASHEV, A.L.HAMRAYEVA

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologiya, Ekologik xavfsizlik, Ekologiyaning huquqiy asoslari, Ijtimoiy ekologiya, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Darslikka yashash muhiti va inson faoliyatiga taalluqli hamma masalalar, jumladan, mehnat qilishda aqliy va jismoniy mehnat asoslari, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlaganda mehnat faoliyati muammolari, ob-havo sharoiti va uning mehnat qilishga va hayot faoliyatiga ta'sir darajasi, shuningdek, sanoat sanitariyasi, xavfsizlikni ta'minlashning asosiy va zamonaviy vositalari, elektr xavfsizligi masalalari, mehnatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari, favqulodda hodisalar va fuqaro muhofazasi hamda yong'in xavfsizligi masalalari kiritilgan.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: G‘.YO.YORMATOV, O.R.YULDASHEV, A.L.HAMRAYEVA

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologik xavfsizlik, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Ijtimoiy ekologiya, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

D arslikka yashash m uhiti va inson faoliyatiga taalluqli ham m a masalalar, jum ladan, m ehnat qilishda aqliy va jismoniy mehnat asoslari, zam onaviy texnologiyalar bilan ishlaganda mehnat faoliyati m uam m olari, ob-havo sharoiti va uning m ehnat qilishga va hayot faoliyatiga ta ’sir darajasi, shuningdek, sanoat sanitariyasi, xavfsizlikni ta ’minlashning asosiy va zamonaviy vositalari, elektr xavfsizligi masalalari, m ehnatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari, favqulodda hodisalar va fuqaro muhofazasi hamda yong'in xavfsizligi masalalari kiritilgan.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: O.T.Hasanova, V.V.Zаyniddinоv

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologik xavfsizlik, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Darslikdan texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlari, shuningdek, ishlab chiqarish korxonalarida xavfsizlikni ta'minlash masalalari bilan shug'illanayotgan mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: SH.M.NARZIYEV, SH.X.KURBONOV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologiya, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Ijtimoiy ekologiya, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

О quv qo 'llanma barcha oliy о 'quv muassasalari bakalavriat ta 'lim yo 'nalishlariga mo ‘Ijallan- gan. Shuningdek, undan ushbu sohaga bog 'liq bo Igan korxona va tashkilotlarmng xodimlari foyda- lanishlari mumkin. О 'quv qo ‘llanma oliy ta lim tizimida о ‘quv adabiyotlarini yaratish talahlariga mos ravishda tayyorlangan.

  • Tavsiya etilgan
MEHNAT MUHOFAZASI MAXSUS KURSI

Mualliflar: O.R.YULDASHEV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Ijtimoiy ekologiya, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Darslik "Mehnat muhofazasi maxsus kursi" fan ini o'rganuvchi 5640100 - "Hoyot faoliyat xavfsizligi" ta'lim yo'nalishidagi bakalavriat talabalari. hamda usiibu solia bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiyot tarmoqlaridagi mehnatni muhofaza qilish mutahasislari uchun moMjallangan.