Elektron kitoblar

6 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Metrologiya va standartlashtirish

Mualliflar: U.X.Shoazimova

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Йўналишга кириш

By Baxromjon Parpiyev

Darslik metrologiya baqida asosiy tushunchalar, mashinasozlikda o'zaro almashinuvchanlik turlari, joizlik, birikmalarda o'tqazishlar turlari, ISO tizimidagi asosiy o'gishlar va standartlashtirish to‘g‘risidagi ma’lumotlaiga qaratilgan.

  • Tavsiya etilgan
Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish

Mualliflar: I.Kh. Siddikov, Kh.A.Sattarov, O.I.Siddikov, X.E. Khujamatov, G.N. Suleymanova, D.T.Khasanov, Sh.B.Olimova

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Стандартлаштириш, метрология ва сифатни бошқариш, Йўналишга кириш

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu dasturda «Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish» fanining mazmuni, predmeti va metodi, uning mohiyati, maqsadi va vazifalari ketma-ketlikda o’z aksini topgan.

  • Tavsiya etilgan
Metrologiya asoslari

Mualliflar: Ismatullaev Patxulla, Qodirova Sharapat

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, Йўналишга кириш

By Baxromjon Parpiyev

“Metrologiya asoslari” fani bo^'icha o ‘quv qollanma tayanch oliy yurti Toshkent davlat texnika univcrsitetining “Metrologiya, standartlashtlrish va sertifikadashtirish” kafedrasi professor-o'qiluvchilari tomonidan tayyorlangan bo'iib, unda “Metrologiya asoslari” bo‘yicha asosiy ma'lumotlar, uning maqsad va vazifalari, metrologiyaning aksioma va postulatlari, o'lchashlarning nazariy asoslari, metrologiya. melrologik ta'minot, metrologik xizmat, o'lchash xatoliklari va ularning taqsimlanish qonuniyatlari, xatoliklarni bartaraf etish yo'llari, o'lchash natijalarining noaniqligi, o ‘lchash vosilalari, ulaming metrologik xususiyatlari va ularni me'yorlash tartib-qoidalari, o'lchash vositalarini sinovdan o'tkazish, qiyoslash hamda ularga oid me’yoriy hujjatlami ishlab chiqish, o ‘lchashlar birliligini ta’minlashning texnikaviy, tashkiliy va huquqiy aspekdari, etalon bazasi to‘g'risida ma’lumotlar keltirdgan.

  • Tavsiya etilgan
O‘zaro almashinuvchanlik, metrologiya va standartlashtirish

Mualliflar: Nuriyev K.K.

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Стандартлаштириш, метрология ва сифатни бошқариш

By Baxromjon Parpiyev

Darslik mashinasozlikda o‘zaro almashinuvchanlikning qo‘llanilish turlari, detallar sirtlarining o‘zaro joylashishi va shaklllarining og’ishi, silliq silindrik, podshipnikli, shponkali,rezbali, konusli, tishli birikmalarga joizlik va o’tqazishlarni aniqlash, selektiv yig’ishmasalalariga qaratilgan.

  • Tavsiya etilgan
Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining sifatni boshqarishdagi o‘rni

Mualliflar: P.M.Matyakubova, P.R.Ismatullayev, Sh.A.To‘rayev, X.Sh.Jabbarov

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Стандартлаштириш, метрология ва сифатни бошқариш, Йўналишга кириш, Стандартлаштириш асослари

By Baxromjon Parpiyev

O‘quv qo‘llanmada texnik jihatdan tartibga solish asoslari, standartlashtirish, mahsulot sifatini boshqarish va muvofiqligini tasdiqlash, ya’ni texnik reglamentlarni ishlab chiqish sohasidagi ishlami tashkillashtirish va o'tkazishda uchraydigan faoliyatlar keltiriigan. “Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining sifatni boshqarishdagi o'm i” o'quv qo'llanmasida “Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida”gi qonun doirasida sohaning zamonaviy holati keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Metrologiya va standartlashtirish

Mualliflar: U.X.Shoazimova

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Стандартлаштириш асослари

By Baxromjon Parpiyev

Darslik metrologiya baqida asosiy tushunchalar, mashinasozlikda o'zaro almashinuvchanlik turlari, joizlik, birikmalarda o'tqazishlar turlari, ISO tizimidagi asosiy o'gishlar va standartlashtirish to‘g‘risidagi ma’lumotlaiga qaratilgan. Sffliq siiindrsimcsn birikmalar, podshipniklar, shponkali va slitsali birikmalarda o‘zaro almashinuvchanlik va joizliklari, o‘lcham turlari va usullari, o‘ichash vositalari va nazorat asboblarini qo'llash bayon etilgan. Shuningdek, detallaming o‘zaro joylashuvi, shakllaming o'gishi, sirtlar g'adir-budirligi, sirtlar g‘adir-budirligi parametrlari va belgilanishlari masalalari o‘z aksini topgan.