Elektron kitoblar

2 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Меҳнат бозори иқтисодиёти

Mualliflar: Холмўминов Ш.Р

In Mehnat iqtisodiyoti

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu darslikda «mehnat bozori» tushunchasi, uning tarkibiy qismlari, elementlari, segmentlari, shakllanishi, tartibga solinishi, rivojlanishi batafsil bayon qilingan; mehnat bozorining shakllanishi varivojlanishini tahlil etish va istiqbollashtirishda qoʻllaniladigan zamonaviy balans, marketing, sotsiologiya va ekonometrika usullari aks ettirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Меҳнат иқтисодиёти

Mualliflar: Абдурахманов Қ

In Mehnat iqtisodiyoti

By Baxromjon Parpiyev

Мазкур дарсликда стратегик тараккиётнинг ривожланиш жараёнида шаклланаётган инновационва«ракамли иктисодиёт» дагимехнатмуносабатлари, мехнат бозорихусусиятлари, иш билан виртуал бандлик хамда масофада туриб ишлаш, иш билан бандликнинг бекарор шакллари ва бошка усуллари, хар бир оиланинг тадбиркор булиши, мамлакатда мажбурий мехнатга бархам бериш, мехнатга булган рагбат, мотивация ва иш хаки, «аклли иктисодиёт», «истеъмол саватчаси», «муносиб мехнат» каби энг замонавий тушунчалар ёритилган.