Elektron kitoblar

61 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Organik kimyo

Mualliflar: Umarov B. Abdusamatov

In Kimyoviy texnologiya, Qurilish kimyosi

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu qo‘llanma akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun tuzilgan yangi o‘quv dasturi asosida yozilgan. Qo‘llanmada organik kimyoning nazariy qismi, organik birikmalarning sinflar bo‘yicha nomenklaturasi, olinishi, fizik-kimyoviy xossalari va xalq xo‘jaligida ishlatilishi yoritilgan.

  • Tavsiya etilgan
Organik kimyo

Mualliflar: Shoymardonov R.A

In Kimyoviy texnologiya, Qurilish kimyosi

By Baxromjon Parpiyev

O‘quv qoilanmasi 5440400 - kimyo taiim yo'nalishi o'quv dasturi asosida yozilgan bolib, unda halqali (alitsiklik, aromatik, geterotsiklik) organik birikmalarning nomlanishi, izomeriyasi, olinish usullari, xossalari va muhim vakillari bayon qilingan. Har bir mavzuning oxirida talabalaming mustaqil yechishi uchun savol va mashqlar berilgan

  • Tavsiya etilgan
Organik kimyo

Mualliflar: Shohidoyatov H.M., Xo’janiyozov H.O’., Tojimuhamedov H.S

In Kimyoviy texnologiya, Qurilish kimyosi

By Baxromjon Parpiyev

Darslik 5140500 Kimyo yo‘nalishi bo'yicha Davlat ta’lim standarti va organik kimyo fani dasturi asosida tayyorlangan boiib, organik kimyoning barcha bo'limlarini o‘z ichiga oladi. Unda organik birikmalarning turli sinflari, ularning nomlanishi, izomeriyasi, olinish usullari, fizikaviy, kimyoviy xossalari va ishlatilishi bayon qilingan. 

  • Tavsiya etilgan
Organik kimyo

Mualliflar: Axmedov V.N

In Kimyoviy texnologiya

By Baxromjon Parpiyev

Ушбу қўлланма қишлоқ хўжалик институтларида ўқитиладиган органик кимё курси дастури асосида ёзилган бўлиб, у икки қисмдан иборат. Қўлланмада дастлаб кимё лабораториясида ишлашнинг умумий тартиби ва қоидалари келтирилиб, биринчи қисмда органик бирикмаларни тозалаш усуллари, уларга оид лаборатория тажрибалари ҳамда органик моддаларнинг сифат анализи берилган.

  • Tavsiya etilgan
Organik kimyo

Mualliflar: Ziyadullayev A.E., Xandamov D.A., Ikramov A., Usmonov B.Sh

In Kimyoviy texnologiya

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o'quv qo'llanma kimyoviy texnologiya, organik moddalar sintezi, organink moddalami ishlab chiqarish va shu kabi boshqa turdosh ta’lim yo’nalishlari va tegishli bakalavr hamda magistratura mutaxassisliklarida tahsil olayotgan universitet talabalari bilan bir qatorda shu sohada ilmiy faoliyat olib boradigan ilmiy xodimlar foydalanishlari uchun tavsiya etilgan.

  • Tavsiya etilgan
Organic chemistry

Mualliflar: by Robert Т. Morrison and Robert N. Boyd

In Kimyoviy texnologiya

By Baxromjon Parpiyev

Except as permitted under the United States Copyright Act of 1976, no part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

  • Tavsiya etilgan
Suv kimyosi.

Mualliflar: Abdullayev M.T, Mamadjanov Z.N., Sobirov M.M., Hayitov B.A.

In Kimyoviy texnologiya, Qurilish kimyosi

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik oliy o’quv yurtlarining 5320400-Kimyoviy texnologiya ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan. Darslikda ma’lumotlar tegishli bakalavriat yo’nalishi o’quv dasturlari asosida yozilgan.

  • Tavsiya etilgan
Табиий ва окава сувлар сифатини бахолаш ва тозалаш асослари.

Mualliflar: Махмудова И.М., Ахмедова Т.А.

In Kimyoviy texnologiya

By Baxromjon Parpiyev

Ушбу укув кулланма «Табиий ва окава сувлар сифатини бахолаш ва тозалаш асослари» фанини узлаштириш учун ГМ факультети «Кишлок ва яйловлар сув таъминоти», «Сув ресурслари ва ундан фойдаланиш» хамда «Экология ва атроф мухит мухофазаси» йуналишлари учун мулжалланган булиб, 2005 йил 2 февралда тасдикланган дастурга биноан таѐрланган. Унда амалдаги асословчи хужжатлар ва фан буйича янги дарсликлар асос килиб олинган.

  • Tavsiya etilgan
Amaliy yadro fizikasi.

Mualliflar: Yuldashev B.S., Polvonov S.R., Bozorov E.X.

In Kimyoviy texnologiya

By Baxromjon Parpiyev

Darslikda yadro nurlanishlarining modda bilan o ‘zaro ta’siri, yadro nurlanishlarining tibbiyotda qo‘llanilishi, radioaktiv parchalanishlar, yadro reaksiyalari va ularning turlari, dozimetriya asoslari, aktivatsion tahlil, tashxis qo'yishda qo‘llaniladigan radionuklidlar, pozitron emission tomog- rafiyaning ishlash tamoyili, radioizotoplarni olish va ularning tibbiyotda qo'llanilishi bayon etilgan.