Elektron kitoblar

34 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Иқтисодий таҳлил назарияси

Mualliflar: B.J.Xakimov, B.B.AIimov, U.A.Xolmirzayev, A.X.Po‘latov

In Iqtisodiyot kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

O‘quv qollanma innovatsion texnologiyalarga asoslangan raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida iqtisodiy tahlil nazariyasi fanining maqsadi, mazmuni, vazifalari, predmeti, metodi, prinsiplari, usullari, iqtisodiy tahlilning turlari va ulami tashkil etish, tahlilning axborot manbalari, korxona faoliyatining asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari va ulami tahlil qilishning uslubiy asoslari, informatsion texnologiyalarga asoslangan boshqaruv tizimida iqtisodiy tahlil mavzularini voritib beradi.

  • Tavsiya etilgan
Иқтисодий таҳлил назарияси

Mualliflar: М.Қ. Пардаев

In Iqtisodiyot kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Дарслик олий укув юртлари талабаларига ва магистрларга мулжалланган. Ундан профессор-укитувчилар, илмий тадкикот ишлари билан шугулланадиган изланувчи тадкикотчилар, малака ошириш курелари тингловчилари ва иктисодий тахлил сохаси билан кизикувчи мутахассислар хам фойдаланишлари мумкин.

  • Tavsiya etilgan
Статистика

Mualliflar: Шодиев Х. ва Хабибуллаев И.

In Iqtisodiyot kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Darslik statistik metbdlar yordamida hodisa va voqealarni o‘rganuvchi barcha ixtisosliklar talabalari, magistrlari va ilmiy izlanuvchilar hamda mutaxassis amaliyotchilarga moljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Buxgalteriya hisobi nazariyasi

Mualliflar: Б. А. ХАСАНОВ, А. А. ХАШИМОВ, З. А. ПАРДАЕВА

In Iqtisodiyot kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Ушбу кўргазмали ўкув қўлланма олий таълимнинг Давлат таълим стандартлари ва "Бухгалтерия ҳисоби назарияси" фани бўйича тасдиқланган Намунавий ўқув дастури асосида тузилган бўлиб, унинг мақсади янги педагогик ва инновацион технологиялар ёрдамида талабаларнинг шу фанни чизма ва жадваллар ёрдамида чуқурроқ ўзлаштиришларига амалий ёрдам кўрсатишдан иборатдир.

  • Tavsiya etilgan
Buxgalteriya hisobi.

Mualliflar: Karimov A.A

In Iqtisodiyot kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu darslik Davlat ta’lim standarti, malaka talablari, buxgalteriya hisobi fani o ‘quv dasturiga asosan tuzilgan bo‘lib, 5230200-“Menejment”, 5231900-“Korporativ boshqaruv” hamda boshqa nomutaxassis ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера.

Mualliflar: Н. Селищев

In Iqtisodiyot kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Подробное иллюстрированное практическое руководство по работе с новейшим и самым современным программным продуктом по ведению бухгалтерского и налогового учета на предприятиях любых форм собственности — программе «1С:Бухгалтерия 8.3».

  • Tavsiya etilgan
Buxgalteriya hisobi nazariyasi

Mualliflar: Jumanazarov S., Muxammedova D.

In Iqtisodiyot kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Masalalar to'plami "Buxgalteriya hisobi nazariyasi" Iani bo'yicha olgan nazariy bilimlarini amaliy jihatdan tushunish imkoniyatini beradi va fanning barcha mavzularini qamrab olgan. O'tilgan mavzularni o'zlashtirish maqsadida har bir mavzu bo'yicha savollar, masalalar, testlar keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Iqtisodiy ta`limotlar tarixi

Mualliflar: SH.H.Tashmatov, X.S.Asatullayev,Z.G.Allaberganov

In Iqtisodiyot kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Iqtisodiy ta ’limotlar tarixi bo“yicha m azkur darslik kadrlar tayyorlash milliy dasturi, oliy o'quv yurtlarida bakalavrlar tayyorlash davlat andozasi talablarini liisobga olgan holda “Iqtisodiy ta ’limotlar tarixi” fani dasturi asosida tayyorlandi.

  • Tavsiya etilgan
Iqtisodiy ta`limotlar tarixi

Mualliflar: A.Razzaqov va boshqlar

In Iqtisodiyot kafedrasi

By Baxromjon Parpiyev

Darslikda qadimdan to hozirgi davrgacha paydo bo'lgan iqtisodiy fikr, g'oya, qarash va ta'limotlarning mazmuni, mohiyati, ularning evolutsiyasi va bugungi kundagi ahamiyati tarixiy ketma-ketlik asosida yoritilgan. Avval hukmronlik qilgan sinfiylik, partiyaviylik tamoyillaridan holi holda, har bir ta'limotning mohiyatiga obyektiv baho berishga harakat qilingan. Ayniqsa, tanqid etib kelingan bozor iqtisodiyoti (kapitalistik munosabatlar) to'g'risidagi ta'limotlarga keng o'rin berilgan.