Elektron kitoblar

10 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Falsafa

Mualliflar: N. Shermuhammedova

In Ijtimoiy fanlar

By Baxromjon Parpiyev

Darslik barcha oliy o'quv yurtlarida falsafa bilan shug'illanuvchi bakalavr, magistr, doktorantlar tadqiqodchilar, o'qituvchilar va umuman falsafa muammolari bilan qiziquvchilarga mo'ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Axloqshunoslik

Mualliflar: Abdulla Sher

In Ijtimoiy fanlar

By Baxromjon Parpiyev

Axloqshunoslik: Oliy ta ’lim muassasalarining bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari uchun darslik/ Abdulla Sher; mas’ul muharrir B.E. Husanov; 0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. — Т.: 0 ‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. — 328 b.

  • Tavsiya etilgan
Falsafa

Mualliflar: E.Yusupov, S. Shermuhhammedov, A.Ayupov, I.Rahimov, A.Jalolov, B. To'rayev

In Ijtimoiy fanlar

By Baxromjon Parpiyev

Qo‘llanma akademiklar E. Yu. Yusupov^ S. Sh. Shermuhamedo^ falsafa fanlari doktorlari, professorlar A. T. Ayupov, I. R. Rahimo\ A. M. Jalolov, B. To‘rayev, S. Mamashokirov, F. Ismoilov, filologi;, fanlari doktori N. Kornilov, falsafa fanlari nom zodlari, dotsentla Sh. Azizov, A. Hojiboyev, A. O‘tamurodov, A. Ochildiyev, B. Iskandarov A. Zohidov, X. P. To‘xtayev, N. M. Musayev, A. Nasriddinov, O4. Yusu pov hammuallifligida yozilgan.

  • Tavsiya etilgan
Falsafa va fan metodologiyasi

Mualliflar: N. Shermuhammedova

In Ijtimoiy fanlar

By Baxromjon Parpiyev

Darslik falsafa va fan metodologiyasi dasturi asosida davlat ta'lim standartlariga  mos ravishda tayyorlangan.

  • Tavsiya etilgan
Falsafa

Mualliflar: Z. Davronov, N. Shermuhammedova, D. Fayzixo'jayeva, M. Nurmatova, B. Husanov, M. Qaxxorova, A. Sultonova

In Ijtimoiy fanlar

By Baxromjon Parpiyev

Darslik oliy o'quv yurtlari talabalariga hamda falsafa va mantiq, etika, estetika bilan qiziquvchilarga mo'ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Қорақалпоғистон тарихи

Mualliflar: М. Мембатуллаев,М. Туребеков, О. Юсупов

In Ijtimoiy fanlar

By Baxromjon Parpiyev

Әййемги дәўирден бүгинги күнге шекемги «Қарақалпакстан тарийхы» авторлар тәрепинен жаца археологиялық табылмалар, жазба хәм архив хүжжетлери тийкарында жазылды. Китапта, Каракалпакстан аймагындағы ен әййемги, ерте темир, феодаллык жәмийетлик дүзим, жана, ен жана, ғәрезсизлик дәўирлердеги сиясий, социаль-экономикалык, мәдений ҳәм рухый турмысыныц раўажланыў тарийхы сөз етнледи.

  • Tavsiya etilgan
История Государственности Узбекистана

Mualliflar: О. Кобзева, Р. Сиддиқов

In Ijtimoiy fanlar

By Baxromjon Parpiyev

В учебном пособии на основе привлечения широкого круга источников и научной литературы проанализировано зарожде- ние, становление и развитие государственности Узбекистана. Отдельно охарактеризованы основные вехи и важнейшие события истории государственности, рассмотрены формы, ме- тоды правления, типы и виды государств и государственного устройства. Пособие включает в себя апробированный методический учебный материал и является первым учебным пособием по данному курсу на русском языке.

  • Tavsiya etilgan
Mustaqil O'zbekiston tarixi

Mualliflar: N. Jo'rayev

In Ijtimoiy fanlar

By Baxromjon Parpiyev

Mustaqil O'zbekiston tarixi/ N.Jo‘rayev; O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti. — Qayta nashr. — T : G‘afur G ‘ulom nomidagi nashriyot- matbaa ijodiy uyi, 2013. 664 b.

  • Tavsiya etilgan
O'zbekistonning eng yangi tarixi

Mualliflar: R.Murtazeya, A Ermetov, A Odilov

In Ijtimoiy fanlar

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur o‘quv adabiyoti O‘zbekistonning mustaqillik davrida sodir bo‘lgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va maʼnaviy-maʼrifiy jarayonlar hamda o‘zgarishlarni, ushbu davrda ro‘y bergan tarixiy voqeliklarni bevosita qamrab olgan. Ushbu darslik respublikada yuqorida nomi qayd etilgan fan bo‘yicha ilk bora tayyorlanib o‘quvchi eʼtiboriga havola qilinmoqda. Unda fan yuzasidan amalga oshirilgan innovatsiyalar, ilmiy tadqiqot xulosalari bevosita o‘rin olgan.