Elektron kitoblar

9 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
EKOLOGIK ХAVFSIZLIK

Mualliflar: S.GAZINAZAROVA. I.AХMEDOV. B.MUХAMEDGALIYEV. A.ХOJIYEV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Ekologik xavfsizlik, Ekologiyaning huquqiy asoslari

By Baxromjon Parpiyev

Qo’llanma «Ekologik xavfsizlik» fanining o’quv dasturiga asosan tuzilgan.

  • Tavsiya etilgan
SHAHAR EKOLOGIYASI

Mualliflar: Yodgorova D.Sh, Egamberdiyeva L.Sh, Azimova D.O.

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Ekologiya, Ekologik xavfsizlik, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Ijtimoiy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Qo ̳llanmada hozirgi davrda dolzarb bo ̳lgan sun‘iy ekotizim – shaharlarninng ekologik holati yuzasidan muhim ma‘lumotlar yoritilgan bo ̳lib, undan nazariy va amaliy mashg ̳ulotlarda keng foydalanish mumkin.

  • Tavsiya etilgan
EKOLOGIYA

Mualliflar: Z.M .SATTOROV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Ekologiya, Ekologik xavfsizlik, Ekologiyaning huquqiy asoslari, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o'quv qo'llanma arxitektura va qurilish sohasining bakalavriat la’lim yo‘nalishlari uchun m o‘ljallangan. Undan shu sohadagi muhandis-texnik xodimlar foydalanishi mumkin.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: O.T.Hasanova, V.V.Zаyniddinоv

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologik xavfsizlik, Elektr xavfsizligi, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Darslikka yashash muhiti va inson faoliyatiga taalluqli hamma masalalar, jumladan, favqulodda hodisalar va fuqaro muhofazasi, aqliy va jismoniy mehnat asoslari, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlaganda mehnat faoliyati muammolari, ob-havo sharoiti va uning mehnat qilishga va hayot faoliyatiga ta'sir darajasi, shuningdek, sanoat sanitariyasi, xavfsizlikni ta'minlashning asosiy zamonaviy vositalari, mehnatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari, hamda yong'in xavfsizligi masalalari kiritilgan.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: G‘.YO.YORMATOV, O.R.YULDASHEV, A.L.HAMRAYEVA

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologiya, Ekologik xavfsizlik, Ekologiyaning huquqiy asoslari, Ijtimoiy ekologiya, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Darslikka yashash muhiti va inson faoliyatiga taalluqli hamma masalalar, jumladan, mehnat qilishda aqliy va jismoniy mehnat asoslari, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlaganda mehnat faoliyati muammolari, ob-havo sharoiti va uning mehnat qilishga va hayot faoliyatiga ta'sir darajasi, shuningdek, sanoat sanitariyasi, xavfsizlikni ta'minlashning asosiy va zamonaviy vositalari, elektr xavfsizligi masalalari, mehnatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari, favqulodda hodisalar va fuqaro muhofazasi hamda yong'in xavfsizligi masalalari kiritilgan.

  • Tavsiya etilgan
EKOLOGIYA HUQUQI

Mualliflar: J.T.Xolmo‘minov.

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Ekologiya, Ekologik xavfsizlik, Ekologiyaning huquqiy asoslari

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik ekologiya qonunchiligiga oid so‘nggi o ‘zgartish va qo‘shimchalami inobatga olgan holda tayyorlangan. Unda ekologiya huquqi asoslari tizimli ravishda bayon etilgan, har bir tabiiy resursni muhofaza qilish va undan foydalanishning huquqiy holatiga alohida e’tibor qaratilgan, bu esa ekologiya huquqining o'ziga xos xususiyatlarini ochib bergan.

  • Tavsiya etilgan
САНОАТ ЭКОЛОГИЯСИ

Mualliflar: О. Қудратов

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Ekologik xavfsizlik, Ekologiyaning huquqiy asoslari

By Baxromjon Parpiyev

Мазкур ўқув қўлланмада экология фани ривожланишининг қисқача тарихи Ўзбекистоннинг ҳозирги даврдаги экологик муаммолари, табиатда ўсимлик ва ҳайвонларнинг ўрни,  экосистемалар тавсифи, биосфера, атмосфера, гидросфера каби масалалар ёритилган.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: G‘.YO.YORMATOV, O.R.YULDASHEV, A.L.HAMRAYEVA

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologik xavfsizlik, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Ijtimoiy ekologiya, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

D arslikka yashash m uhiti va inson faoliyatiga taalluqli ham m a masalalar, jum ladan, m ehnat qilishda aqliy va jismoniy mehnat asoslari, zam onaviy texnologiyalar bilan ishlaganda mehnat faoliyati m uam m olari, ob-havo sharoiti va uning m ehnat qilishga va hayot faoliyatiga ta ’sir darajasi, shuningdek, sanoat sanitariyasi, xavfsizlikni ta ’minlashning asosiy va zamonaviy vositalari, elektr xavfsizligi masalalari, m ehnatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari, favqulodda hodisalar va fuqaro muhofazasi hamda yong'in xavfsizligi masalalari kiritilgan.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: O.T.Hasanova, V.V.Zаyniddinоv

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologik xavfsizlik, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Darslikdan texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlari, shuningdek, ishlab chiqarish korxonalarida xavfsizlikni ta'minlash masalalari bilan shug'illanayotgan mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin.