Elektron kitoblar

6 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Основы системы менеджмента качества

Mualliflar: Исматуллаев П.Р., Ахмедов Б.М. и др.

In Metrologiya va standartlashtirish, Йўналишга кириш, Мувофиқликни баҳолаш назорати

By Baxromjon Parpiyev

Книга предназначена для широкого круга специалистов, инже- нерно-технических работников, преподавателей высших учебных за- ведений, а также изучающих указанные направления работ с целью обеспечения качества и конкурентоспособности отечественной про- дукции.

  • Tavsiya etilgan
Metrologiya va standartlashtirish

Mualliflar: U.X.Shoazimova

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Йўналишга кириш

By Baxromjon Parpiyev

Darslik metrologiya baqida asosiy tushunchalar, mashinasozlikda o'zaro almashinuvchanlik turlari, joizlik, birikmalarda o'tqazishlar turlari, ISO tizimidagi asosiy o'gishlar va standartlashtirish to‘g‘risidagi ma’lumotlaiga qaratilgan.

  • Tavsiya etilgan
Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish

Mualliflar: I.Kh. Siddikov, Kh.A.Sattarov, O.I.Siddikov, X.E. Khujamatov, G.N. Suleymanova, D.T.Khasanov, Sh.B.Olimova

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Стандартлаштириш, метрология ва сифатни бошқариш, Йўналишга кириш

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu dasturda «Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish» fanining mazmuni, predmeti va metodi, uning mohiyati, maqsadi va vazifalari ketma-ketlikda o’z aksini topgan.

  • Tavsiya etilgan
Metrologiya asoslari

Mualliflar: Ismatullaev Patxulla, Qodirova Sharapat

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, Йўналишга кириш

By Baxromjon Parpiyev

“Metrologiya asoslari” fani bo^'icha o ‘quv qollanma tayanch oliy yurti Toshkent davlat texnika univcrsitetining “Metrologiya, standartlashtlrish va sertifikadashtirish” kafedrasi professor-o'qiluvchilari tomonidan tayyorlangan bo'iib, unda “Metrologiya asoslari” bo‘yicha asosiy ma'lumotlar, uning maqsad va vazifalari, metrologiyaning aksioma va postulatlari, o'lchashlarning nazariy asoslari, metrologiya. melrologik ta'minot, metrologik xizmat, o'lchash xatoliklari va ularning taqsimlanish qonuniyatlari, xatoliklarni bartaraf etish yo'llari, o'lchash natijalarining noaniqligi, o ‘lchash vosilalari, ulaming metrologik xususiyatlari va ularni me'yorlash tartib-qoidalari, o'lchash vositalarini sinovdan o'tkazish, qiyoslash hamda ularga oid me’yoriy hujjatlami ishlab chiqish, o ‘lchashlar birliligini ta’minlashning texnikaviy, tashkiliy va huquqiy aspekdari, etalon bazasi to‘g'risida ma’lumotlar keltirdgan.

  • Tavsiya etilgan
Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining sifatni boshqarishdagi o‘rni

Mualliflar: P.M.Matyakubova, P.R.Ismatullayev, Sh.A.To‘rayev, X.Sh.Jabbarov

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Стандартлаштириш, метрология ва сифатни бошқариш, Йўналишга кириш, Стандартлаштириш асослари

By Baxromjon Parpiyev

O‘quv qo‘llanmada texnik jihatdan tartibga solish asoslari, standartlashtirish, mahsulot sifatini boshqarish va muvofiqligini tasdiqlash, ya’ni texnik reglamentlarni ishlab chiqish sohasidagi ishlami tashkillashtirish va o'tkazishda uchraydigan faoliyatlar keltiriigan. “Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining sifatni boshqarishdagi o'm i” o'quv qo'llanmasida “Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida”gi qonun doirasida sohaning zamonaviy holati keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish

Mualliflar: P.R.Ismatullayev, P.M.Matyakubova, Sh.A.To‘rayev

In Metrologiya va standartlashtirish, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Стандартлаштириш, метрология ва сифатни бошқариш, Йўналишга кириш

By Baxromjon Parpiyev

Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish fani bo'yicha darslik muhandislik ishi, ishlab chiqarish texnologiyalari, xizmat ko‘rsatish sohasi, transport va hayot faoliyati xavfsizligi ta’lim sohalaridagi barcha texnik ta’lim yo'nalishlari o‘quv rejasiga kiritilgan muhim umumkasbiy fanlaridan bo‘lib, barcha umumkasbiy fanlar bilan mantiqiy bog‘iangan.