Elektron kitoblar

36 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
МАТЕРИАЛШУНОСЛИК

Mualliflar: Т.Э.Аскархўжаев

In TMJ kaferdasi

By Baxromjon Parpiyev

Материалларнинг физик-механик хоссаларини бошкэришда катта урин тутган термик ва кимёвий-термик ишлаш махрратлари келтирилган. К.ейинги пайтда металл булмаган материаллар техникада кенг иш- латилаётганини \исобга олиб, полимер асосидаги материалларнинг тар- киби, тузилиши ва хоссаларига дарсликда кенгро^урин берилган. Ком- позитлар, ойналар, сопол (керамика) ва бошк,а материалларни куллаш со^алари та?у1ил килинган.

  • Tavsiya etilgan
Abidov. Moylar va maxsus suyuqliklar tcxnologiyasi.

Mualliflar: S. Tiirobjonov, M.Shoyusupova, B.Abidov.

In TMJ kaferdasi

By Baxromjon Parpiyev

Darslik «Neft va gazni qayta ishlash texnologiyasi» yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, neft va gazni qayta ishlash korxonalarining injener-texnologlari uchun ham dastur vazifasini o‘taydi.

  • Tavsiya etilgan
Transport vositalarida ishlatilinadigan ekspluatatsion materiallari

Mualliflar: Z.X.Alimova

In TMJ kaferdasi

By Baxromjon Parpiyev

0 ‘quv qullanmada neft va nefldan olinadigan yonilg‘i, moylash materiallari va maxsus suyuqliklarni avtomobillar ekspluatatsiyasida ishlatilishi, ularning fizikaviykimyoviy xossalari va sifatini dvigatel ishiga ta’siri, shuningdek, bu materiallardan texnikada oqilona foydalanish va meyorlash haqida ma’lumotlar mujassamlangan bo‘lib, talabalarda bu boradagi ma’ruza va amaliyot darslarida olgan bilimlarni mustahkamiashga imkon beradi. Shu bilan birga, qoMlanmada zamonaviy avtomobillar uchun rivojlangan mamlakatlarning ilg‘or firmalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan moy mahsulotlari haqida ham ma’lumotlar mavjud.

  • Tavsiya etilgan
YONILG‘IMOYLASH MATERIALLARI

Mualliflar: Q.A.SHARIPOV, I.G‘.MIRZAYEV, N.A. HOLIQOVA

In TMJ kaferdasi

By Baxromjon Parpiyev

Qishloq xo’jaligi oily o’quv yurtlarining: 5630100-“Qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalash”, 5640900-“Kasbiy ta’lim”, 5650300-“ Suv xo’jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash ”, ta’lim yo’nalishlari talabalari uchun darslik.

  • Tavsiya etilgan
КОРХОНА ИҚТИСОДИЁТИ ВА ИННОВАЦИЯЛАРНИ БОШҚАРИШ

Mualliflar: И. Хотамов, Ш. Мустафакулов, М. Исаков, А. Абдувалиев

In TMJ kaferdasi

By Baxromjon Parpiyev

Корхона иқтисодиёти ва инновацияларни бошқариш. Ўқув қўлланма Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари” илмий тадқиқот маркази кенгашида муҳокама қилинган ва чоп этишга тавсия қилинган. Ўқув кўлланма. ОТ-Ф1-022-рақамли “Иқтисодиётни барқарор ривожланишини таъминловчи ички имкониятларни аниқлаш ва захираларни сафарбар қилишнинг илмий-методик асослари” мавзусидаги фундаментал илмий лойиҳанинг “Фан ва таълим интеграция”си доирасида ишлаб чиқилган.

  • Tavsiya etilgan
КОРХОНА ИҚТИСОДИЁТИ

Mualliflar: Х.Қ.ҚОСИМОВ, Д.Х.АСЛАНОВА, Р.Э.ЭРГАШЕВ

In TMJ kaferdasi

By Baxromjon Parpiyev

Ҳ.Қ. Қосимов, Д.Х.Асланова, Р.Эргашев. Корхона иқтисодиёти. Ўқув қўлланма. Самарқанд: СамДУ нашри, 2003 йил - 176 бет

  • Tavsiya etilgan
Texnologik mashina va jihozlarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta'mirlash asoslari

Mualliflar: E rgashev Sh.T ., R ustam ov R.M .

In TMJ kaferdasi

By Baxromjon Parpiyev

T a ’m irlash uslublari va jih o z elem entlarini konstruksiyasini to ‘g ‘ri tanlash, texnologik m ashina va jih o z elem entlarining (detallarini) yuqori texnik ishonchliligi v a texnologik qulayligini ta ’m inlovchi ham da konstruktiv m ustahkam ligini oshirish usullari yoritilgan. D arslikdan m ashinasozlik sohasidagi boshqa O liy o ‘quv yurtlari, universitetlarning m ashinasozlik y o ‘nalishi talabalari va ishlab chiqarish korxonalarining texnolog v a konstruktorlari ham foydalanishlari m um kin.

  • Tavsiya etilgan
TRIBOTEXNIKA ASOSLARI

Mualliflar: M.Abduvaxidov, M.Sayidmurodov

In TMJ kaferdasi

By Baxromjon Parpiyev

Ma’ruzalar matni Namangan muhandislik - texnologiya instituti o’quv-uslubiy kengashida muhokama kilingan va cho’ etishga ruxsat etilgan 31 avgust 2014 yil, bayonnoma No 1

  • Tavsiya etilgan
Texnologik mashina va jihozlarni ta'mirlash

Mualliflar: N.S.Dunyashin, E.E.Xudoyorov

In TMJ kaferdasi

By Baxromjon Parpiyev

O‘rta maxsus (barcha jihozlar bo‘yicha chilangar,texnik, mexanik, sozlovchi, va operator, elektromontajchi, apparatchi, yuk iluvchi, arralovchi dastgohchi, mebellarni qoplovchi pardozlovchi) – sanoat kollejlari. Oliy (muhandis-texnik, muhandis-texnolog, muhandis-mexanik) – muhandislik texnologiyalari, texnika oliy o‘quv yurtlari.