Elektron kitoblar

19 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
INFORMATIKA YA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

Mualliflar: Z.S.ABDULLAYEV, G.SHODMONOVA, S.S.MIRZAYEV, N.B.SHAMSIDDINOV

In Axborot tizimlari va texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

By Umidbek Ergashev

0 ‘quv qo‘llanmada «Informatika va axborot texnologiyalari» fanining nazariy asoslari, axborot texnologiyalarining texnik va dasturiy ta’minoti keltirilgan. 0 ‘quv qo‘llanma «Qishloq va suv xo‘jaligi» bilim sohasining barcha ta’lim yo‘nalishlari talabalari uchun mo'jallangan.

  • Tavsiya etilgan
Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

Mualliflar: M.Kadirov

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qurilishda axborot texnologiyalari va komp'yuter grafikasi, Iqtisodiyotda axborot kommunikasion texnologiyalaar va tizimlar

By Baxromjon Parpiyev

Darslik “Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari” fanini o‘rganayotgan barcha ta’lim yo‘nalishidagi bakalavr talabalariga mo‘ljallangan. Shuningdek, darslik magistrantlar, professor- o‘qituvchiIar hamda fanni mustaqil o‘rganuvchilarga tavsiya etiladi.

  • Tavsiya etilgan
Informatika va axborot texnologiyalari

Mualliflar: M.T.Azimjanova, M.T.Muradova, M.S.Pazilov

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

0 ‘quv q o ‘llan m a talabalar o'zlashtirishi va mustaqil o ‘zlashtirilishi lozim boM- gan bilim lar bilan to id irilg a n va o ‘z -o ‘zini nazorat qilish maqsadida test va topshiriq savollari keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Axborot texnologiyalari fanidan praktikum

Mualliflar: O.Abdullaeva

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Практикум может представлять интерес для широкого круга специалистов, преподавателей.

  • Tavsiya etilgan
Информационные технологии в строительстве

Mualliflar: O.Abdullaeva

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qishloq xo‘jaligida axborot-kommunikasion texnologiyalar, Qurilishda axborot texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

предмета информационные технологии, вопросам безопасности инфор- мации и способам защиты информации; алгоритмизации и программиро- ванию информационных процессов; компьютерной графики, трехмерного моделирования. Учебник может представлять интерес для широкого круга специалистов, преподавателей.

  • Tavsiya etilgan
MATLAB. Полный самоучитель

Mualliflar: В. Дьяконов

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

. Приведены сотни примеров применения MATLAB в учебных, научно-технических и мате матических вычислениях и расчетах. Для студентов, преподавателей и аспи рантов университетов и вузов различного профиля, инженеров и научных ра ботников.

  • Tavsiya etilgan
Kompyuterda loyihalash

Mualliflar: S.Saydaliyev

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qishloq xo‘jaligida axborot-kommunikasion texnologiyalar

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o‘quv qo‘llanma Toshkent arxitektura va qurilish institutidagi 5340100 - Arxitektura, 5341000 - Qishloq hududlarini arxitekturaviy- loyihaviy tashkil etish, 5150900 - Dizayn (interer), 5150900 - Dizayn (landshaft) bakalavriyat yo'nalishlaridagi talabalar uchun mo'ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Python dasturlash tili

Mualliflar: Jakbarov O va boshq.

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Shuningdеk, o`quv qo`llanmada Python tili bo`yicha asosiy tushunchalar amaliy masalalar bilan bog`lab mustaqil o`rganishga yo`naltiriladi. Ushbu o`quv qo`llanma talabalarni mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini oshirish, ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlashga o`rgatish va yangi kompyutеr tеxnologiyalari yordamida zamonaviy ilovalar ishlab chiqishni o`rgatishga mo`ljallangan. Shuningdеk, o`quv qo`llanmadan mazkur tilni o`rganmoqchi bo`lgan barcha bilim oluvchilar kеng foydalanishlari tavsiya etiladi.