Elektron kitoblar

29 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Qurilishda axborot texnologiyalari

Mualliflar: U.Shadmanova

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qurilishda axborot texnologiyalari va komp'yuter grafikasi

By Baxromjon Parpiyev

0 ‘quv qoilanm a texnika oliy o‘quv yurtlari uchun mo‘ljallangan boiib, mustaqil foydalanuvchilar ham foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

Mualliflar: M.Kadirov

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qurilishda axborot texnologiyalari va komp'yuter grafikasi, Iqtisodiyotda axborot kommunikasion texnologiyalaar va tizimlar

By Baxromjon Parpiyev

Darslik “Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari” fanini o‘rganayotgan barcha ta’lim yo‘nalishidagi bakalavr talabalariga mo‘ljallangan. Shuningdek, darslik magistrantlar, professor- o‘qituvchiIar hamda fanni mustaqil o‘rganuvchilarga tavsiya etiladi.

  • Tavsiya etilgan
Kompyuter grafikasi va dizayni

Mualliflar: Sh. NAzirov

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

QoMlanmaning maqsadi grafik dizayn elementlari hamda kompyuter grafikasi asoslari: geometrik almashtirishlar, geometrik proeksiyalash, rastr grafikasi, rang, yorugMik va hokazolar haqida tushuncha berish. Bir so‘z bilan aytganda realistik tasvirlami yaratish va ulaming harakatini bajarish. Shuningdek, geometrik almashtirishlar, geometrik proeksiya- lash, rastr grafikasi, rang va yorugMik bilan ishlashni OpenGL grafik kutubxonasi yordamida amalga oshirish, bunda OpenGL grafik kutub- xonasi buyruqlarini asosiy sintaksisi va ulami ishlatish yordamida real tasvirlami yaratish keltirib o'tilgan.

  • Tavsiya etilgan
Kompyuter tizimlari va tarmoqlari

Mualliflar: A.Qahharov

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

«Kompyuter tizimlari va tarmoqlari» darsligi texnika oliy o‘quv yurtlarida 5311000 - «Texnologik jaroyonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish» (tannoqlar bo‘yicha) ta’lim yo‘nalishi bo'yicha tahsil oluvchi talabalar uchun mo‘ljallangan. Darslik, shuningdek, kompyuter tizimlari va tarmoqlari, sanoat protokollari, sanoat boshqarish tizimlarining tarmoqlari masalalari bilan shug‘ullanuvchi tadqiqotchilar, ilmiy-texnik xodimlar, magistrantlar va doktorantlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Informatika va axborot texnologiyalari

Mualliflar: M.T.Azimjanova, M.T.Muradova, M.S.Pazilov

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

0 ‘quv q o ‘llan m a talabalar o'zlashtirishi va mustaqil o ‘zlashtirilishi lozim boM- gan bilim lar bilan to id irilg a n va o ‘z -o ‘zini nazorat qilish maqsadida test va topshiriq savollari keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
MATLAB for Engineers

Mualliflar: Holly Moore

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qurilishda axborot texnologiyalari va komp'yuter grafikasi, Axborot texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

All the books in the ESource series are written by educators specifically for freshman/first-year students. A complete list of all of our ESource authors and their respective backgrounds is available at www.prenhall.com/esource.

  • Tavsiya etilgan
Principle of CAD/CAM/CAE:The Computer Aided Engineering Design Series. 5st Edition

Mualliflar: Kunwoo Lee

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qurilishda axborot texnologiyalari va komp'yuter grafikasi, Axborot texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

The programs and applications presented in this book have been included for their in- structional value. They have been tested with care, but are not guaranteed for any par- ticular purpose. The publisher does not offer any warranties or representations, nor does it accept any liabilities with respect to the programs or applications.

  • Tavsiya etilgan
Integratsiyalashgan axborot texnologiyalari

Mualliflar: O.Abdullaeva

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qurilishda axborot texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Особое внимание посвящено актуальных проблемам основ предмета информационные технологии, вопросам безопасности информации и способам защиты информации; алгоритмизации и программированию информационных процессов; компьютерной графики, трехмерного моделирования. Учебное пособие может представлять интерес для широкого круга специалистов, преподавателей.

  • Tavsiya etilgan
Информационные технологии в строительстве

Mualliflar: O.Abdullaeva

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qishloq xo‘jaligida axborot-kommunikasion texnologiyalar, Qurilishda axborot texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

предмета информационные технологии, вопросам безопасности инфор- мации и способам защиты информации; алгоритмизации и программиро- ванию информационных процессов; компьютерной графики, трехмерного моделирования. Учебник может представлять интерес для широкого круга специалистов, преподавателей.