Elektron kitoblar

7 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Ноорганик материаллар кимёвий технологияси

Mualliflar: Исматов А.А. Отақўзиев Т.О., Исмоилов Н.П., Мирзаев Ф.М.

In Kimyoviy texnologiya, Silikat va qiyin eriydigan nometal materiallar texnologiyasi, Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o`gitlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

By Baxromjon Parpiyev

Кейинги йилларда мустакил мамлакатимизнинг икти- содий ва социал ривожлантириш режаларида кимё, кури- лиш материаллари ва металлургия саноати ишлаб чикара- ётган ма^сулотлар микдорини ошириш, сифатини ж а\он андозалари даражасига етказиш, уларнинг экспорт сало- \иятини кучайтиришга ало\ида эътибор берилмокда.

  • Tavsiya etilgan
Ноорганик материаллар кимёвий технологияси

Mualliflar: Исматов А.А. Отақўзиев Т.О., Исмоилов Н.П., Мирзаев Ф.М.

In Kimyoviy texnologiya, Silikat va qiyin eriydigan nometal materiallar texnologiyasi, Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o`gitlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

By Baxromjon Parpiyev

Кейинги йилларда мустакил мамлакатимизнинг икти- содий ва социал ривожлантириш режаларида кимё, кури- лиш материаллари ва металлургия саноати ишлаб чикара- ётган ма^сулотлар микдорини ошириш, сифатини ж а\он андозалари даражасига етказиш, уларнинг экспорт сало- \иятини кучайтиришга ало\ида эътибор берилмокда.

  • Tavsiya etilgan
Саноат чиқиндилари асосида қурилиш материалларини ишлаб чиқариш

Mualliflar: Қўлдашев Х

In Kimyoviy texnologiya, Silikat va qiyin eriydigan nometal materiallar texnologiyasi

By Baxromjon Parpiyev

Саноат чиқиндиларининг кўп миқдорда йиғилиб қолаётганлиги ва уларни қайта ишлаш орқали турли ҳил замонавий қурилиш материалларини ишлаб чиқариш қурилиш саноатининг ҳозирги кундаги долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Ўқув қўлланмада саноат чиқиндиларининг ҳосил бўлиши ва уларнинг синфланиши, чиқиндиларни бир ҳил тизимга келтириб ўрганиш учун уларни келтириб чиқарувчи саноат тармоқларини алоҳида гуруҳларга ажратиб синфлаш ёритилган. Ўқув қўлланма фаннинг дастури асосида ёзилган бўлиб, у “Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш” мутахассислиги магистр талабаларининг билим ва кўникмаларини мустаҳ- камлашда, магистрлик диссертация ва илмий тадқиқот ишларни бажаришда хизмат қилади. Шунингдек, ўқув қўлланмадан соха мухандис-техник ходимлари ва илмий изланувчилар ҳам фойдаланишлари мумкин.

  • Tavsiya etilgan
Kristallografiya va mineralogiya

Mualliflar: M.V. Abdunabieva

In Kimyoviy texnologiya, Silikat va qiyin eriydigan nometal materiallar texnologiyasi

By Baxromjon Parpiyev

Uslubiy qo’llanma 5311700 - “Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvetkasi” bakalavriat ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan. Bu fanni o’zlashtirishdan maqsad minerallarning ichki tuzilishi qonuniyatlari, tashqi ko’rinishi va xususiyatlari bilan bog’liqligini o’rganish, ularni tekshirish usullarini aniqlash hamma minerallar qaysi jarayonlar asosida hosil bo’lishi, ularning sanoat va xalq xo’jaligi ahamiyatini o’rganishdan iborat.

  • Tavsiya etilgan
Боғловчи моддалар (Боғловчи моддалар ва махсус цементлар)

Mualliflar: Д. Ш.Қодирова.

In Kimyoviy texnologiya, Silikat va qiyin eriydigan nometal materiallar texnologiyasi

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu darslikda beton va temir beton buyumlari, konstruktsiyalar tayyorlash uchun qo'llanadigan maxsus sementlar ko'rib chiqilgan hamda boglovchi moddalar ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan sanoat chiqindilari haqida ma'lumot keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Хавода қотадиган боғловчи моддалар

Mualliflar: Т. А. Отақўзиев, Э.Т. Отақўзиев, Г,О, Баймуратов

In Kimyoviy texnologiya, Silikat va qiyin eriydigan nometal materiallar texnologiyasi

By Baxromjon Parpiyev

5522400 кимёвий технология ишлаб чиқариш турлари бўйича бакалавриат таълим йўналиши талабалари учун ўқув қўлланма сифатида тавсия этилади

  • Tavsiya etilgan
Ноорганик материаллар кимёвий технологияси

Mualliflar: А.Х. Туляганов, А.А. Аблакулов, Р.Ж.Х,акимова, P.M. Худойкулов

In Kimyoviy texnologiya, Silikat va qiyin eriydigan nometal materiallar texnologiyasi, Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

By Umidbek Ergashev

«Ноорганик материаллар кимёвий технологияси» фанига оид дарс- ликда кимё, силикат ва металлургия саноатининг асосий мах;сулотла- рини ишлаб чикаришнинг кимёвий технологиясига оид маълумотлар келтирилган.