Elektron kitoblar

23 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Геология атамгларининг русча-ўзбекча изохли луғати

Mualliflar: Б.А.Исаходжаев, М.У.Умарходжаев, А.А.Адилов, М.М.Пирнаэаров, А.М.Аэимов.

In Shaharsozlik va kommunal infratuzilmani boshqarish

By Baxromjon Parpiyev

Геология соҳасида ҳам бу ваэифани ижобий ҳал қилиш бўйича катта ишлар амалга оширилмоқда. Давлат тилига тўла ўтиш мақсадида геология, гидрогеология, кончилик, нефть ва гаэ соҳаларида бир қанча дарсликлар, методик қўлланмалар, кўрсатмалар ва луғатлар яратилди.

  • Tavsiya etilgan
ИI-lЖЕНЕРЛИR ГЕОЛОГИЯСII АСОСЛАРИДАII АМАЛИfI МАШFУЛОТЛАР

Mualliflar: Эргашев Ю

In Shaharsozlik va kommunal infratuzilmani boshqarish

By Baxromjon Parpiyev

К'улланмада асоеий материаллар бобларга ажратиб берилди. )<;ар бир бобда дастлаб амалии маШfулотлар- I/И зэрур I\ис~ача назарий мате- риал БСРИJlиБ, сунгра маШFУJlОТНИ утказиш баён ~ИJIИН- ган.

  • Tavsiya etilgan
ГЕОЛОГИЯ

Mualliflar: КУРБАНОВ АНВАР

In Shaharsozlik va kommunal infratuzilmani boshqarish

By Baxromjon Parpiyev

Мутахассисликка хос хусусиягларни ^исобга олиб («География» ва геогра- фия-биология»), ^улланмада педагогика олий у^ув юрти талабалари учун геология курсини Урганишнинг энг цулай йуллари танланган

  • Tavsiya etilgan
МУҲАНДИСЛИК ГЕОЛОГИЯСИ

Mualliflar: РИЗАЕВ БАҲОДИР ШАМСИДДИНОВИЧ, БУЗРУКОВ ЗАКИРЁ САТТИХЎЖАЕВИЧ

In Shaharsozlik va kommunal infratuzilmani boshqarish

By Baxromjon Parpiyev

Шунингдек, ўқув қўлланмада тоғ жинсларининг физик-механик хусусиятларини ўрганиш бўйича ҳам муайян маълумотлар келтирилган. Ўқув қўлланма асосан, Олий ўқув юртларининг қурилиш йўналиши бўйича таҳсил олаётган талабалари учун мўлжалланган бўлиб, ундан қурилиши соҳасининг муҳандис-техник ходимлари ҳам фойдаланишлари мумкин.

  • Tavsiya etilgan
KICHIK BIZNES УА TADBIRKORLIK

Mualliflar: M.P. BOLTABAYEV, M .S. QOSIMOVA, B.K. G‘OYIBNAZAROV, SH.J. ERGASHXODJAYEVA, A.N. SAMADOV, Sh.I. OTAJONOV

In Shaharsozlik va kommunal infratuzilmani boshqarish

By Baxromjon Parpiyev

Shuningdek, jahon iqtisodiyotining globallashuvi natijasida zamonaviy iqtisodiy jarayonlaming innovasion yo‘naltirilganligi sharoitida kichik biznes sub’ektlarining innovasion faoliyatini rivojlantirish, mazkur faoliyatni davlat tomonidan qo‘llab-quwatlash tizimi samaradorligini oshirish, respublikamizda kichik biznes sub’ektlarining innovasion faoliyati boshqaruv mexanizmini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish masalalari ham o‘rin olgan.

  • Tavsiya etilgan
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Mualliflar: Т. Н. Кошелева

In Shaharsozlik va kommunal infratuzilmani boshqarish

By Baxromjon Parpiyev

Освещение теоретического материала сопровождается таблицами, схемами и ри- сунками. В учебном пособии приведены тесты и вопросы для проверки знаний уча- щихся, а также словарь с основными терминами.

  • Tavsiya etilgan
МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Mualliflar: Ё.Абдуллаев, Ш. А. Юлдашев

In Shaharsozlik va kommunal infratuzilmani boshqarish

By Baxromjon Parpiyev

Указанные аспекты предпринимательской деятель- ности излагаются на фоне особенностей, значения и роли малого бизнеса в условиях рыночной экономики.

  • Tavsiya etilgan
MARKETING ASOSLARI

Mualliflar: Ergashxodjaeva Sh.Dj., Yusupov M.A., G’oyipnazarov S.B., Sharipov I.B.

In Shaharsozlik va kommunal infratuzilmani boshqarish

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik bakalavriatning “Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)”, “Marketing (reklama ishi)”, “Savdo ishi (turlari bo’yicha)” ta’lim yo‘nalishlari talabalari, magistrlari, iqtisodiy oliy ta’lim muassasalari va fakultetlari o‘qituvchilari, qayta tayyorlash va malakasini oshirish kursi tinglovchilari, marketing sohasi bo‘yicha qiziquvchi keng kitobxonlar uchun mo‘ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
MARKETING

Mualliflar: M.S.QOSIMOVA, M.A.YUSUPOV, SH.J.ERGASHXODJAYEVA, M.M.YO‘LDOSHEV

In Shaharsozlik va kommunal infratuzilmani boshqarish

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik bakaJavriatning "Marketing" ta’Iim yo'nalishlari talabalari uchun mo'ljallangan.