Elektron kitoblar

3 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
"КОРХОНАНИНГ ИКТИСОДИЙ САЛОХИЯТИ ТАХЛИЛИ"

Mualliflar: И. Т. А бдукар и м ов, М . К,. Пардаев, Б. И. И срои л ов

In TMJ kaferdasi, Yo'nalishga kirish, Sanoat ishlab chiqarish texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Моно1рафияда корхонанинг икргисодий салохдяти мазмуни. таркиби, уни ифодаловчи курсагкичлар тизими, самарадорлиги, уларни аншугаш ва та\лил кдлиш йуллари кдраб чикилган. Шу- нингдек, унда ас ос и й воситалар, номоддий активлар, айланма маблаглар, товар моддий захиралар, дебиторлик ва кредитордик карзлари, ме^нат салохдяти каби категорияларни тахлил килиш усуллари амалий маълумотларни куллаган хрлда ёритилган. Олий ва урта махсус укув юртлари талабалари, магистрлар, аспирант ва докторантларга, и^тисодий та^лил билан пгугулла- нувчи менежерлар ва мутахассисларга м\?лжалланган.

  • Tavsiya etilgan
Sanoat iqtisodiyoti

Mualliflar: A Ortiqov

In TMJ kaferdasi, Yo'nalishga kirish, Sanoat ishlab chiqarish texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Darslikda <<Sanoat iqtisodiyoti» fanining predmeti va vazifalari, iqtiso- diyotning eng muhim, yetakchi tarmog'i bo'lgan sanoatning milliy iqtiso- diyotdagi roli, o'rni va ahamiyati, tarkibiy muammolar, boshqarish va rejalashtirishning ilmiy asoslari, fan-texnika taraqqiyoti, kadrlar va mehnatga haq to'lash, asosiy va aylanma fondlar, mahsulot sifati va raqobatbardoshlik, qiymat va tannarx. foyda, rentabellik hamda Respublikada sanoat korxonala- rini mahalliylashtirish dasturi, uning mazmun-mohiyati masalalari yoritilgan.

  • Tavsiya etilgan
Korxona iqtisodiyoti

Mualliflar: M.Isakov, O.Aripov, R.Botirova, I.Soliyev, B.Xolmatov, E.Jo’rayev, U.Xolmirzayev.

In Iqtisodiyot kafedrasi, Korxona iqtisodiyoti, Sanoat ishlab chiqarish texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Ўқув қўлланма “Корхона иқтисодиёти” фани дастурига мувофиқ тайёрланган бўлиб, унда корхона иқтисодий фаолияти билан боғлиқ жараёнлар, корхонани ташкил этиш ва фаолиятини тўхтатиш, корхонани бошқариш, корхона фаолиятини режалаштириш ва прогнозлаш, ишлаб чиқаришнинг ижтимоий ва иқтисодий самарадорлиги, корхонанинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш ва тижорат сирини ҳимоя қилиш масалалари ёритиб берилган.