Elektron kitoblar

20 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Бино ва инженерлик тизимини қайта тиклаш

Mualliflar: Рахимов Ш. Т.

In Qurilish materiallari va buyumlari

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslikda bino va injenerlik tizimini qayta tiklashning loyihalash masalalari majmuiy yoritilgan. Unda bino konstruksiyalarini tekshirish, ulaming holatini va rekonstruksiya qilishning iqtisodiy maqsadga muvofiqligini baholash usul va vositalari ko'rilgan. Konstruksiyalarni kuchaytirish va binolarni qayta tuzishni loyihalash bo yicha tavsiyalar berilgan. Darslik 5580300 «Shahar qurilishi va xo jaligi», 5140900 kasbiy ta'lim va 5810900 servis (uy-joy va kommunal, maishiy xizmat) yo'nalishlari bo yicha ta'lim olayotgan bakalaprlar, 5A 580302 «Binolar, shahar hududlarini kompleks qayta qurish, tiklash va ulardan foydalanish» va SA 340102 «Shahar qurilishi va xo 'jaligi iqtisodiyoti» mutaxassisliklari bo'yicha tayyorlanadigan magistriar hamda loyiha, qurilish va ekspluatatsiya qilish tashkilotlarining injener-texnik va ilmiy xodimlari uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga mazkur darslikdan binolarni rekonstruksiya, modernizatsiya va ekspluatatsiya qilish bo' yicha mu- taxassislar tayyorlovchi oliy o'quv yurtlari va kollej talabalari ham foydalanishi mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Корхонада тайёрланадиган қурилиш конструкциялари

Mualliflar: Акрамов Х. А., Усманов В.Ф.

In Qurilish materiallari va buyumlari

By Baxromjon Parpiyev

Корхонада тайёрланадиган қурилиш конструкциялари

  • Tavsiya etilgan
Cифат менежменти тизими ва уни сертификатлаш

Mualliflar: Исматуллаев П., Б.Ахмедов

In Qurilish materiallari va buyumlari

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu darslik ilk bora davlat tilida bakalavriat yo'nalishi davlat ta’limi standarti talablari asosida tayyorlangan bo‘lib, darslikda xalqaro miqyosda keng tarqalgan sifat- ni boshqarish tizimi bo‘lmish, ISO 9000 seriyali xalqaro standartlar asosida mahsu- lotlami ishlab chiqarish va xizmatlar sifati menejmenti tizimini korxona va tashki- lotlarda ishlab chiqish, joriy etish hamda ulami sertifikatlashtirish bo‘yicha nazariy va amaliy ma’lurnotlar keltirilgan. Darslikda ISO 9000 seriyali xalqaro standartlar talablariga muvofiq mahsulot ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sifatini boshqarishning zamonaviy tizimi bo'lmish sifat menejmenti tizimlariga asosiy e’tibor qaratilgan. Shu bilan birga mahsulot sifatini boshqarishning xalqaro tajribalari Yaponiya, AQSH, Yevropaning yetakchi davlatlari misolida yoritilgan. Korxonada sifat menejmenti tizimini joriy etish, uning tarkibiy elementlari va uni sertifikatlashtirish hamda sifat menejmenti tizimini qoilash bo‘yicha ma’lumotlar ham keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Қурилиш индустриясининг технологик ускуна ва машиналари

Mualliflar: Саттаров З.М.

In Qurilish materiallari va buyumlari

By Baxromjon Parpiyev

Qurilish sanoatida muhandislik-texnik izlanishlar olib bo- rish, mehnat unumdorligini oshirish, qurilish ishlari qiymatini kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanishni ta’minlaydigan energiya samarador va energiya tejaydigan innovatsion loyiha va qarorlarni qurilish faoliyatiga keng joriy etish dolzarb vazifa hi- soblanadi. O‘zbekiston Respublikasining har yilgi ijtimoiy-iqtisodiy rivoj- lantirish, maqsadli kompleks dasturlar, Investitsiya dasturi, iqti- sodiyotning eng muhim tarmoqlarini modernizatsiya qilish va texnik qayta jihozlash dasturlari bajarilishi yakunlari hamda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturining eng mu- him ustuvor vazifalari amalga oshirilishini ta’minlash chora-tad- birlarida uy-joy qurilishi va u bilan birgalikda qurilish industri- yasining mexanik uskuna va mashinalarini texnologik yangilash hamda modernizatsiya qilish masalasiga alohida e’tibor qaratil- moqda.

  • Tavsiya etilgan
Иссиқлик техникаси ва иссиқлик техникаси ускуналари

Mualliflar: Махмудова Н.

In Qurilish materiallari va buyumlari

By Baxromjon Parpiyev

боб. иссиқлик техникасининг назарий асослари1.1. Иссякляк денямякасининг назаряй асосляри.Иссиқлик динамикаси - бу энергия ва унинг хусусиятлари хақидаги фандир. Иссиқлик динамикасининг асосини унинг 2 - қонуни ташкил қилади. Бу бизни ўраб турган муҳитдаги энергиянинг сақланиши ва бир турдан иккинчи турга айланиши хақидаги қонундир.Энергиянинг ишга айлантириш иссиқлиқ агрегатларида иш омиллари орқали амалга оширилади. Иш омиллари сифатида бут ва газлар бўлиши мумкин, чунки улар юқори ҳароратда, иссиқликдан кенгайиш коэффициентига ега. Улар суюқ ва қаттиқ жисмларда ҳаракатланиши мумкин.Идеал газ деганда шундай газлар тушуниладики, улар молекулалари орасидаги ўзаро таъсирларни ўзгартирмайдилар. Иссиқлик техникасида бундай газлар жумласига кислород, водород,азот ва ҳоказолар киради.Газларнинг асосий параметрлари - ҳарорат, ҳажм ва босим Газ ҳарорати деганда газ молекулалари ҳаракати энергиясинингҳисобланади.ўлчами тушунилади. Ҳажм кг/м' бирликда ифодаланади.Газ босими бу идишнинг деворига урилаётган молекулаларнинг ўртача ҳажми ҳисобланади. Босим Па бирлигида ифодаланади. V ҳажм учун, ҳажмдаги молекулалар миқдори қуйидаги формуладантопилади

  • Tavsiya etilgan
Теплотехника и теплотехнические установки

Mualliflar: Юнусов Ж., Махмудова Н.

In Qurilish materiallari va buyumlari

By Baxromjon Parpiyev

Производство стронтельных материалов, его развитие связано с совершенствованием технологии и оборудованием, обеспечивающим их получение. Под оборудованием понимаем машины и аппараты, использующиеся в строительной технологии. В настоящее время есть много материалов, которые удовлетворяют возросшим требованиям в строительной технологии. Это бетон, железобетон, стеклопластик, пеностекло и другие, являющиеся сложными композициями, состоящими из нескольких компонентов. Наука, изучающая процессы превращения исходного сырья в материалы и изделия из них в предметы потребления, называется технологией. Технология строигельных материалов и их производство делятся на следующие общие технологические процессы: а) измельчение (дробление, помол исходного сырья); б) сортировка (классификация); в) смешивание, г) формование; уплотнение; д) теплоная-термическая обработка.

  • Tavsiya etilgan
Бетон тўлдирувчилар технологияси

Mualliflar: Рахимов Ш

In Qurilish materiallari va buyumlari

By Baxromjon Parpiyev

O'quv qo'llanmada noruda materiallari turlari, xossalari va ishlab chiqarish texnologiyasi, tog' jinslarining turlari va sinflanishi, uni qazib olish, qayta ishlash, sayqallash, tashish va yuklash uchun ishlatiladigan asbob uskunalar va transportlar, mahalliy xomashyolar asosida noruda qurilish materiallari ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalari, to'ldiruvchilar turi, xorij va mamlakatimizda tabiiy tog' jinslari va sanoat chiqindilari asosida noruda materiallar ishlab chiqarishning rivojlanishi, ularni qo'llanishi haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

  • Tavsiya etilgan
Гидрогеология ва инженерлик геологияси асослари

Mualliflar: М. Шерматов

In Qurilish materiallari va buyumlari

By Baxromjon Parpiyev

«Gidrogeologiya» va «Injenerlik geologiyasi» fanlari Yer to‘g‘risida- gi fanlar ichida o‘z o‘rganish obyekti (yer osti suvlari va tog‘ jinslari) bo‘yicha insonlarning hayoti va mehnat faoliyatlari uchun eng zarurligi bilan ajralib turadi. Bu ikki tabiiy manba, borliq jonzod va o‘simliklar dunyosining vujudga kelishi, rivojlanishini aniqlovchi yagona omillardan bo‘lib hisoblanadi. Yer osti suvlari Yer kurrasida yashovchi insonlar ist’emol qiladigan kundalik eng yaxshi suvning 25—30 % ni tashkil qiladi1 . Xalq xo‘jaligining birorta sohasi yo‘qki, u yerda yer osti suvlari ishlatilmasin. U qishloq xo‘jaligida, sanoatda, meditsinada keng miqyos- da qo‘llaniladi.

  • Tavsiya etilgan
Геология, минералогия ва петрография асослари

Mualliflar: Б.Ризаев, И.Қосимов

In Qurilish materiallari va buyumlari

By Baxromjon Parpiyev

Bozor munosabatlari sharoitida ijtimoiy hayotimizning barcha sohalarida, shu jumladan ma’naviyat, ma’rifat va ilm fanda ham juda katta o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda.