Elektron kitoblar

7 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Ноорганик материаллар кимёвий технологияси

Mualliflar: Исматов А.А. Отақўзиев Т.О., Исмоилов Н.П., Мирзаев Ф.М.

In Kimyoviy texnologiya, Silikat va qiyin eriydigan nometal materiallar texnologiyasi, Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o`gitlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

By Baxromjon Parpiyev

Кейинги йилларда мустакил мамлакатимизнинг икти- содий ва социал ривожлантириш режаларида кимё, кури- лиш материаллари ва металлургия саноати ишлаб чикара- ётган ма^сулотлар микдорини ошириш, сифатини ж а\он андозалари даражасига етказиш, уларнинг экспорт сало- \иятини кучайтиришга ало\ида эътибор берилмокда.

  • Tavsiya etilgan
Ноорганик материаллар кимёвий технологияси

Mualliflar: Исматов А.А. Отақўзиев Т.О., Исмоилов Н.П., Мирзаев Ф.М.

In Kimyoviy texnologiya, Silikat va qiyin eriydigan nometal materiallar texnologiyasi, Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o`gitlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

By Baxromjon Parpiyev

Кейинги йилларда мустакил мамлакатимизнинг икти- содий ва социал ривожлантириш режаларида кимё, кури- лиш материаллари ва металлургия саноати ишлаб чикара- ётган ма^сулотлар микдорини ошириш, сифатини ж а\он андозалари даражасига етказиш, уларнинг экспорт сало- \иятини кучайтиришга ало\ида эътибор берилмокда.

  • Tavsiya etilgan
Noorganik moddalar va mineral o‘g‘itlar texnologiyasi

Mualliflar: Shamshidinov I.T.

In Kimyoviy texnologiya, Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o`gitlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o‘g‘itlar texnologiyasi, Xomashyo materiallari va ularni boyitish

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik kasb-hunar kollejlarining 3522400 – Kimyoviy texnologiya tayyorlov yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan. Undan, shuningdek yo‘nalishi muvofiq keladigan bakalavriat bosqichi talabalari va o‘qituvchilari, mineral o‘g‘itlar va noorganik moddalar ishlab chiqarish bilan shug‘ullanuvchi muhandis- texnik xodimlar ham o‘z faoliyatlarida foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Sulfat kislota ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

Mualliflar: Shamshidinov I.T., Mirzakulov X.Ch

In Kimyoviy texnologiya, Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik oliy o‘quv yurlarining 5A320401 – Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi mutaxassisligi talabalari uchun mo‘ljallangan. Undan shuningdek, 5A111001 – Kasb ta’limi (5320400-Kimyoviy texnologiya) mutaxassiligi hamda mutaxassisligi yuqorida ko‘rsatilgan yo‘nalishlarga muvofiq keladigan bakalavriatura bosqichi talabalari, kasb-hunar kolleji o‘qituvchilari, sulfat kislota va noorganik moddalar ishlab chiqarish bilan shug‘ullanuvchi muhandis-texnik xodimlar ham o‘z faoliyatlarida foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

Mualliflar: Shamshidinov I.T.

In Kimyoviy texnologiya, Asosiy texnologik jaroyon va qurilmalar, Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o‘g‘itlar texnologiyasi, Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik oliy o‘quv yurtlarining 70710101-Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) mutaxassisligi talabalari uchun mo‘ljallangan. Undan shuningdek, mutaxassisligi yuqorida ko‘rsatilgan yo‘nalishlarga muvofiq keladigan tayanch doktorantlar, bakalavriat bosqichi talabalari, kasb-hunar kolleji o‘qituvchilari, sulfat kislota va boshqa noorganik kislotalar ishlab chiqarish bilan shug‘ullanuvchi muhandis-texnik xodimlar ham o‘z faoliyatlarida foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Ноорганик материаллар кимёвий технологияси

Mualliflar: А.Х. Туляганов, А.А. Аблакулов, Р.Ж.Х,акимова, P.M. Худойкулов

In Kimyoviy texnologiya, Silikat va qiyin eriydigan nometal materiallar texnologiyasi, Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

By Umidbek Ergashev

«Ноорганик материаллар кимёвий технологияси» фанига оид дарс- ликда кимё, силикат ва металлургия саноатининг асосий мах;сулотла- рини ишлаб чикаришнинг кимёвий технологиясига оид маълумотлар келтирилган.