Elektron kitoblar

15 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Haykaltaroshlik

Mualliflar: Ulug‘bеk Qаdirоvich Yusupоv

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Arxitekturaviy qalamtasvir, rangtasvir va haykaltaroshlik

By Baxromjon Parpiyev

Mаzkur o‘quv qo‘llаnmа oliy ta’lim muassasalаrining, “Dizаyn”, “Аrхitеkturа”, shuningdеk “Sаn’аt” (sоhаlаr bo‘yichа) tа’lim yo‘nаlishlаridа bilim оlаyotgаn tаlаbаlаr uchun mo‘ljаllаngаn bo‘lib, ushbu qo‘llаnmаdа hаykаltаrоshlikning o‘tmish tаriхi, uyg‘оnish dаvri vа O‘zbеkistоndа hаykаltаrоshlik sаn’аtining bugungi kundаgi rivоji, bundаn tаshqаri, hаykаltаrоshlik sаn’аti, uning tur vа jаnrlаri hаqidа bаtаfsil mа’lumоtlаr bеrilgаn. Qo‘llаnmаning kеyingi bоblаridа hаykаltаrоshlikdа ishlаtilаdigаn mаtеriаllаr hаmdа аsbоb-uskаnаlаr, dаstgоhlаr to‘g‘risidа mа’lumоtlаr kеltirilgаn. Shuningdеk, аmаliy mаshg‘ulоtlаr dаrslаridа hаykаl ishlаsh usullаri bоsqichmа-bоsqich tа’riflаb bеrilgаn. Qo‘llаnmаning ilоvа qismidа tаlаbаlаrning ijоdiy ishlаridаn nаmunаlаr kеltirilgаn.

  • Tavsiya etilgan
Qalamtasvir fanidan

Mualliflar: Usmonov A.X.

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Arxitekturaviy qalamtasvir, rangtasvir va haykaltaroshlik

By Baxromjon Parpiyev

Milliy istiqlol g‘oyasiga sodiq, yetarli intellektual salohiyatga ega, ilm- fanning zamonaviy yutuqlari asosida mustaqil fikr va mushohada yurita oladigan shaxslarni tarbiyalash hamda raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash uchun o‘quv adabiyotlarni yaratish hozirgi zamon talabidir. Shuningdek, “Qalamtasvir” fanidan mustaqil ish vazifalarini bajarish uchun metodik qo‘llanmalarni yaratish ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur metodik tavsiya “Dizayn” yo‘nalishlari o‘quv rejasida keltirilgan “Qalamtasvir” fani bo‘yicha individual mustaqil ishlar bajarish uchun mo‘ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Arxitekturaviy qalamtasvir, rangtasvir va haykaltaroshlik

Mualliflar: Tursunov Sh.Sh.

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Arxitekturaviy qalamtasvir, rangtasvir va haykaltaroshlik

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o‘quv qo‘llanmada akademik qalamtasvirning nazariy masalalari, hamda o‘quv amaliy topshiriqlarini bajarishda qo‘llaniladigan usul va uslublar nazarda tutiladi. Qo‘llanma 60730100 – Arxitektura (turlari bo`yicha) bakalavriat ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, undan dizayn, landshaft loyihalash yo‘nalishi talabalari va texnikum, kollej va ixtisoslashtirilgan san‘at maktab o‘quvchilari hamda shu sohaga aloqador mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Chizma giometrya

Mualliflar: A.A.Karimov

In Muhandislik va kompyuter grafikasi

By Baxromjon Parpiyev

llslibu o'ijuv qo'llanma rnuallifning Islom Karimov nomidagi l oshkcnt davlat texnika universitetida va Toshkent to‘qimachilik va yengii sanoat. instituti chizma geometriya va kompyuter grafikasi kafedrasidagi ko‘p yillik pedagogik faoliyati davomidagi o‘qigan mn’nizalari hamda dunyoning rivojlangan davlatlarining tajribalarini o'quv jnrayoniga tadbiqi asosida yozilgan boTib, oliy o‘quv yurtlarinmg itKinkn sohasi bakalavrlari uchun muhandislik va kompyuter grafikasi liui daslurining “Chizma geometriya” qismi asosida yozilgan.

  • Tavsiya etilgan
Chizmachilik

Mualliflar: I. Rahimonov

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik 0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan 5110800 - «Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi» baka- lavriat ta’lim yo‘nalishi uchun tasdiqlangan «Chizmachilik» dasturiga muvofiq yozilgan. Darslikda chizmachilik fanining «Geometrik chizmachilik», «Proyek- sion chizmachilik», «Mashinasozlik chizmachiligi», «Qurilish chizmachiligi» va «Topografik chizmachilik» bo‘limlari batafsil yoritilgan. Unda chizmachilik- ka oid boblaming uzviy bog‘liqligi va ajralmasligi hisobga olingan hamda loyi- halash elementlari kiritilgan.

  • Tavsiya etilgan
Muhandislik va kompyuter grafikasi

Mualliflar: Абдураҳмонов Ш., Ҳимматалиев Д., Жуманазарова З.

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Komiljon Muxammadjonov

Ўқув қўлланма уч қисмдан иборат бўлиб, унинг 1-қисмида чизма гео- метрия ва қисман муҳандислик графикасига оид энг муҳим маълумотлар ноанъанавий тарзда, лўнда баён этиб ўтилган. Қўлланманинг 2-қисмида компьютер графикаси фани бўйича 16 та амалий машғулотда ўрганиладиган ўқув материали мазмуни баттафсил баён қилинган. Ушбу қисмда Auto CAD график таҳрир дастурига тегишли 250 дан ортиқ буйруқ билан бажариладиган график амаллар ҳақида сўз юритилган ва уларни ишлатиш бўйича машқлар бажарилган.

  • Tavsiya etilgan
Kompyuter grafikasi

Mualliflar: T. RIXSIBOYEV

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o'quv qoM lanma barcha Oliy o'q u v yurtlarida bakalavr muhandislar tayyorlash uchun Oliy va o ‘rta maktab muammolari instituti tomonidan 2-fevral 2004 yilda tasdiqlangan namunaviy dastur asosida o ‘n sakkizta amaliy-laboratoriya mashg‘ulotIari ko'rinishida tuzilgan. Har bir mashg'ulotning mavzusi va rejasi, adabiyotlar, tayanch iboralar va takrorlash uchun savollar keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Muhandislik va kompyuter grafikasi

Mualliflar: T.X. Jo’rayev

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

O'quv qo‘llanmada “Muhandislik va k<xnpyuter grafikasi” fanining Chizma gfcometriya qismi o ‘quv reja va fan dasturi asosida yoziigan bo‘fib, barcha oliy texnika o‘quv yuitlarining 1-kuts bakaiavriat talabalari uchun mo'ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Chizma giometrya va chizmachilik asoslari

Mualliflar: У. А Б Д У Л Л А Е В

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Ушбу дарслик 16 бобдан иборат булиб, улар куйидагилардир: чизма тузишнинг назарий асослари, аксонометрик проекциялар, график ишларни бажариш тугрисида дастлабки маълумотлар, буюмларнинг тасвири, бирикмалар, эскизлар, машинасозлик чизмалари.