Elektron kitoblar

11 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Kompyuter grafikasi va dizayni

Mualliflar: Sh. NAzirov

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

QoMlanmaning maqsadi grafik dizayn elementlari hamda kompyuter grafikasi asoslari: geometrik almashtirishlar, geometrik proeksiyalash, rastr grafikasi, rang, yorugMik va hokazolar haqida tushuncha berish. Bir so‘z bilan aytganda realistik tasvirlami yaratish va ulaming harakatini bajarish. Shuningdek, geometrik almashtirishlar, geometrik proeksiya- lash, rastr grafikasi, rang va yorugMik bilan ishlashni OpenGL grafik kutubxonasi yordamida amalga oshirish, bunda OpenGL grafik kutub- xonasi buyruqlarini asosiy sintaksisi va ulami ishlatish yordamida real tasvirlami yaratish keltirib o'tilgan.

  • Tavsiya etilgan
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi

Mualliflar: S.S.Saydaliyev

In Chizma geometriya va muhandislik grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Chizma geometriya fanining asosiy maqsadi fazo va unda joylashgan jismlarning tekis modelini yaratish va bu modellar ustida turli masalalarni echib, ularni fazoga ko‘chirib so‘ngra amaliyotga tadbiq qilish usullarini o‘rgatishdan iborat. «Chizma geometriya» fanining vazifasi esa talabaning fazoviy tasavvurini o‘stirish, jismlarning hosil qilingan tekis tasvirlari bo‘yicha ular orasidagi pozitsion va metrik munosabatlarni tekshirish usullarini o‘rgatish, geometrik, proeksion va mashinasozlik chizmachilik fanlarining qonun-qoidalarini o‘zlashtirishdan iborat.

  • Tavsiya etilgan
Chizmachilik

Mualliflar: I. Rahimonov

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik 0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan 5110800 - «Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi» baka- lavriat ta’lim yo‘nalishi uchun tasdiqlangan «Chizmachilik» dasturiga muvofiq yozilgan. Darslikda chizmachilik fanining «Geometrik chizmachilik», «Proyek- sion chizmachilik», «Mashinasozlik chizmachiligi», «Qurilish chizmachiligi» va «Topografik chizmachilik» bo‘limlari batafsil yoritilgan. Unda chizmachilik- ka oid boblaming uzviy bog‘liqligi va ajralmasligi hisobga olingan hamda loyi- halash elementlari kiritilgan.

  • Tavsiya etilgan
Muhandislik va kompyuter grafikasi

Mualliflar: Абдураҳмонов Ш., Ҳимматалиев Д., Жуманазарова З.

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Komiljon Muxammadjonov

Ўқув қўлланма уч қисмдан иборат бўлиб, унинг 1-қисмида чизма гео- метрия ва қисман муҳандислик графикасига оид энг муҳим маълумотлар ноанъанавий тарзда, лўнда баён этиб ўтилган. Қўлланманинг 2-қисмида компьютер графикаси фани бўйича 16 та амалий машғулотда ўрганиладиган ўқув материали мазмуни баттафсил баён қилинган. Ушбу қисмда Auto CAD график таҳрир дастурига тегишли 250 дан ортиқ буйруқ билан бажариладиган график амаллар ҳақида сўз юритилган ва уларни ишлатиш бўйича машқлар бажарилган.

  • Tavsiya etilgan
Kompyuter grafikasi

Mualliflar: T. RIXSIBOYEV

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o'quv qoM lanma barcha Oliy o'q u v yurtlarida bakalavr muhandislar tayyorlash uchun Oliy va o ‘rta maktab muammolari instituti tomonidan 2-fevral 2004 yilda tasdiqlangan namunaviy dastur asosida o ‘n sakkizta amaliy-laboratoriya mashg‘ulotIari ko'rinishida tuzilgan. Har bir mashg'ulotning mavzusi va rejasi, adabiyotlar, tayanch iboralar va takrorlash uchun savollar keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Muhandislik va kompyuter grafikasi

Mualliflar: T.X. Jo’rayev

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

O'quv qo‘llanmada “Muhandislik va k<xnpyuter grafikasi” fanining Chizma gfcometriya qismi o ‘quv reja va fan dasturi asosida yoziigan bo‘fib, barcha oliy texnika o‘quv yuitlarining 1-kuts bakaiavriat talabalari uchun mo'ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Chizma giometrya va chizmachilik asoslari

Mualliflar: У. А Б Д У Л Л А Е В

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Ушбу дарслик 16 бобдан иборат булиб, улар куйидагилардир: чизма тузишнинг назарий асослари, аксонометрик проекциялар, график ишларни бажариш тугрисида дастлабки маълумотлар, буюмларнинг тасвири, бирикмалар, эскизлар, машинасозлик чизмалари.

  • Tavsiya etilgan
Nachertatelьnaya geomeriya

Mualliflar: C.A.Фролов

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Впервые в учебник начертательной геометрии включен материал по использованию электронных цифровых вычислительных машин (ЭЦВМ) для решения задач исходные данные которых представлены в графической форме.

  • Tavsiya etilgan
Qurilish chizmachilikgi

Mualliflar: A.Xamraqulov

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Chizma geometriya va muhandislik grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Qurilish chizmachiligi o’quv qo’llanma 60730200 – SHahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish ta’lim yo’nalishlari talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, chizma geometriya va muhandislik grafikasi fani o’quv dasturi asosida tuzilgan.