Elektron kitoblar

8 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Murakkab o‘g‘itlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

Mualliflar: Mirzakulov X.Ch., Shamshidinov I.T., To‘rayev Z.

In Kimyoviy texnologiya, Mineral o`gitlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o‘g‘itlar texnologiyasi

By Baxromjon Parpiyev

O'quv qo'llanma 6 bobdan iborat boʻlib, undagi ma'lumotlar tegishli magistratura mutaxassisligi o'quv rejasi va fan dasturi asosida yozilgan boʻlib, unda murakkab o'g'itlar ishlab chiqarish usullarining respublikamizda va xorijiy mamlakatlarda qoʻllanilayotgan texnologiyalari. shuningdek, mualliflar tomonidan yaratilgan va sanoat miqyosida sinovdan o'tkazilgan yangi texnologiyalar to'g'risidagi ma'lumotlar hamda ularga tegishli boʻlgan texnologik hisoblar batafsil bayon etilgan.

  • Tavsiya etilgan
Mineral o‘g‘it ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

Mualliflar: G‘afurov Q., Shamshidinov I.

In Kimyoviy texnologiya, Mineral o`gitlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o‘g‘itlar texnologiyasi

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik oliy o‘quv yurtlarining 5A140901 – Kasb ta’limi (Kimyoviy texnologiya), 5A522401 – Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi, 5A522404 – Mineral o‘g‘itlar kimyoviy texnologiyasi, 5A522433 – Kasb-hunar fanlarini o‘qitish metodikasi magistratura mutaxassisliklari talabalari uchun mo‘ljallangan. Shuningdek, yo‘nalishi yuqorida ko‘rsatilgan mutaxassisliklarga muvofiq keladigan bakalavriat bosqichi talabalari, kasb-hunar kolleji o‘qituvchilari hamda mineral o‘g‘itlar va noorganik moddalar ishlab chiqarish bilan shug‘ullanuvchi muhandis- texnik xodimlar ham o‘z ish faoliyatlarida foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Ноорганик материаллар кимёвий технологияси

Mualliflar: Исматов А.А. Отақўзиев Т.О., Исмоилов Н.П., Мирзаев Ф.М.

In Kimyoviy texnologiya, Silikat va qiyin eriydigan nometal materiallar texnologiyasi, Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o`gitlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

By Baxromjon Parpiyev

Кейинги йилларда мустакил мамлакатимизнинг икти- содий ва социал ривожлантириш режаларида кимё, кури- лиш материаллари ва металлургия саноати ишлаб чикара- ётган ма^сулотлар микдорини ошириш, сифатини ж а\он андозалари даражасига етказиш, уларнинг экспорт сало- \иятини кучайтиришга ало\ида эътибор берилмокда.

  • Tavsiya etilgan
Murakkab o‘g‘itlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

Mualliflar: Mirzakulov X.Ch., Shamshidinov I.T., To‘rayev Z.

In Kimyoviy texnologiya, Mineral o`gitlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o‘g‘itlar texnologiyasi

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o‘quv qo‘llanma oliy o‘quv yurtlarining 5A320404 – Mineral o‘g‘itlar kimyoviy texnologiyasi mutaxassisligi talabalari uchun mo‘ljallangan. Undan shuningdek, 5A320401 – Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi, 5A111001 – Kasb ta’limi (5320400-Kimyoviy texnologiya) magistratura mutaxassliklari hamda mutaxassisligi yuqo- rida ko‘rsatilgan yo‘nalishlarga muvofiq keladigan bakalavriat bosqichi talabalari, kasb-hunar kolleji o‘qituvchilari, mineral o‘g‘itlar va noorganik moddalar ishlab chiqarish bilan shug‘ullanuvchi muhandis- texnik xodimlar ham o‘z faoliyatlarida foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Mineral o‘g‘itlar va tuzlar texnologiyasi

Mualliflar: G‘afurov Q., Shamshidinov I.

In Kimyoviy texnologiya, Mineral o`gitlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o‘g‘itlar texnologiyasi

By Baxromjon Parpiyev

Daerslik 7 ta bobdan iborat bo`lib, undagi ma'lumotlar tegishli bakalaviatura yo'nalishlari va magistratura mutaxasisliklari o'quv dasturlari asosida yozilgan.

  • Tavsiya etilgan
Ноорганик материаллар кимёвий технологияси

Mualliflar: Исматов А.А. Отақўзиев Т.О., Исмоилов Н.П., Мирзаев Ф.М.

In Kimyoviy texnologiya, Silikat va qiyin eriydigan nometal materiallar texnologiyasi, Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o`gitlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari

By Baxromjon Parpiyev

Кейинги йилларда мустакил мамлакатимизнинг икти- содий ва социал ривожлантириш режаларида кимё, кури- лиш материаллари ва металлургия саноати ишлаб чикара- ётган ма^сулотлар микдорини ошириш, сифатини ж а\он андозалари даражасига етказиш, уларнинг экспорт сало- \иятини кучайтиришга ало\ида эътибор берилмокда.

  • Tavsiya etilgan
Noorganik moddalar va mineral o‘g‘itlar texnologiyasi

Mualliflar: Shamshidinov I.T.

In Kimyoviy texnologiya, Noorganik kislotalar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o`gitlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari, Mineral o‘g‘itlar texnologiyasi, Xomashyo materiallari va ularni boyitish

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik kasb-hunar kollejlarining 3522400 – Kimyoviy texnologiya tayyorlov yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan. Undan, shuningdek yo‘nalishi muvofiq keladigan bakalavriat bosqichi talabalari va o‘qituvchilari, mineral o‘g‘itlar va noorganik moddalar ishlab chiqarish bilan shug‘ullanuvchi muhandis- texnik xodimlar ham o‘z faoliyatlarida foydalanishlari mumkin.