Elektron kitoblar

45 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
САНОАТ Э КО Л О ГИ Я СИ

Mualliflar: О . Қ у д р а т о в

In Mehnat muhofazasi va ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Ўзбекистон Республикамиз азалдан ўз табиатининг гўзалли- i и билан оламга машҳур бўлган ва бу ҳудудда қаднмдан чорвачи- лик. деҳқончилик, суториш иншоотлари қуриш, балиқчилик. ипакчилик, пахтачилик ва асаларичилик ривожланган.

  • Tavsiya etilgan
EKOLOGIK ХAVFSIZLIK

Mualliflar: S.GAZINAZAROVA. I.AХMEDOV. B.MUХAMEDGALIYEV. A.ХOJIYEV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Ekologik xavfsizlik, Ekologiyaning huquqiy asoslari

By Baxromjon Parpiyev

Qo’llanma «Ekologik xavfsizlik» fanining o’quv dasturiga asosan tuzilgan.

  • Tavsiya etilgan
BUYUK KELAJAGIMIZNI MARD VA OLIJANOB XALQIMIZ BILAN BIRGA QURAMIZ

Mualliflar: Shavkat Mirziyoyev

In Mehnat muhofazasi va ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur kitobdan 0 ‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 1-noyabrdan 24-noyabrga qadar Qoraqal- pog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri saylovchilari vakillari bilan o‘tkazgan saylovoldi uchrashuvlarida so‘zlagan nutqlari o‘rin olgan.

  • Tavsiya etilgan
SHAHAR EKOLOGIYASI

Mualliflar: Yodgorova D.Sh, Egamberdiyeva L.Sh, Azimova D.O.

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Ekologiya, Ekologik xavfsizlik, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Ijtimoiy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Qo ̳llanmada hozirgi davrda dolzarb bo ̳lgan sun‘iy ekotizim – shaharlarninng ekologik holati yuzasidan muhim ma‘lumotlar yoritilgan bo ̳lib, undan nazariy va amaliy mashg ̳ulotlarda keng foydalanish mumkin.

  • Tavsiya etilgan
ЭКОЛОГИЯ, ГИГИЕНА ВА СИҲАТ-САЛОМАТЛИК

Mualliflar: Ш. ОТАБОЕВ 3.ҲИДОЯТОВА

In Mehnat muhofazasi va ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Табиатни муҳофазаси билан боғлик муаммоларни ҳал этишда аҳоли, тур л и нодавлат ташкилотлар ва бош қаларнинг бажараётган ишлари ва уларнинг вазифалари батафсил ўз аксини топган. Китоб олий ва ўрта махсус ўқув юртлари талабалари, илмий ходимлар, ўқитувчилар, врачлар, экологлар, биологлар, гигиенистлар, қолаверса кенг жамоатчиликка мўлжалланган.

  • Tavsiya etilgan
INSON VA BIOSFERA

Mualliflar: Sh. Otaboyev, M. Nabiyev

In Mehnat muhofazasi va ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Kitob oliy o'quv-yurti talabalari, o'rta maktab o'qituvchilari hamda trabiatni muhofaza qilish bilan shug'ullanuvchilar uchun mo'ljallangan

  • Tavsiya etilgan
EKOLOGIYA VA TABIATNI MUHOFAZA QILISH ASOSLARI

Mualliflar: H.S. YO‘LDOSHEV, SH.M. AVAZOV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologiya, Elektr xavfsizligi, Ijtimoiy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Qishloq xo‘ja- ligi ekologiyasi, tabiatni muhofaza qilish va radiologiyasi, o'simlik mahsulotlarini yetishtirish texnologiyasini to‘g‘ri amalga oshirishdagi, ya’ni yer, suv, texnika va ishchi kuchlaridan samarali foydalanish yo‘li bilan aholini oziq-ovqat, yengil sanoatni xomashyo bilan ta’minlash muhim ahamiyatga ega ekanligi bayon etilgan. Shuningdek, unda mazkur fan bo'yicha yaratilgan qo'llanma asosida nazariy, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni o‘tkazish uslublari keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Fundamentals of Ecology FIFTH EDITION

Mualliflar: Eugene P. Odum, Gary W. Barrett,

In Mehnat muhofazasi va ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Table 1-1 attempts to illustrate perceived differences between economics and ecol- ogy. l-ater, this book will consider the confrontation that resuhs b€cause each disci- pline takes a narrow view of its subject and, more important, the rapid development of a new interface discipline, ecoiogical economics, that is begnmng to bridge the gap between ecology and economics (Costanza, Cumberland, et al. I997; Barrett and Fa- rina 2000; L. R. Brown 2001).

  • Tavsiya etilgan
EKOLOGIYA

Mualliflar: Z.M .SATTOROV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Ekologiya, Ekologik xavfsizlik, Ekologiyaning huquqiy asoslari, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o'quv qo'llanma arxitektura va qurilish sohasining bakalavriat la’lim yo‘nalishlari uchun m o‘ljallangan. Undan shu sohadagi muhandis-texnik xodimlar foydalanishi mumkin.