Elektron kitoblar

4 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Konstruksion materiallar texnologiyasi

Mualliflar: В.А.МИРБОБОЕВ

In TMJ kaferdasi, Mashinasozlikda quyma zagatovkalarni loyihalash

By Baxromjon Parpiyev

Мирбобоев В. А. Конструкцион материаллар технологияси. Олий техника ^ у в юртлари учун дарслик. Т., «Уцнтувчи», 1977, 476 б. Мирбабаев В. Технология конструкционных материалов.

  • Tavsiya etilgan
“QUYMA MAHSULOTLARNI LOYIHALASH  VA ISHLAB CHIQARISH”

Mualliflar: S.A. RASULOV

In TMJ kaferdasi, Mashinasozlikda quyma zagatovkalarni loyihalash

By Baxromjon Parpiyev

Quymakorlik mahsulotlarini loyihalash va ishlab chiqarish, o'quv qo'llanma ―Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlikni ishlab chiqarishni jihozlash va avtomatlashtirish va ―Quymakorlik texnologiyalari bakalavrlari va magistrlari uchun foydali.

  • Tavsiya etilgan
Konstruksion materiallar texnologiyasi

Mualliflar: В .А . М И Р Б О Б О Е В

In TMJ kaferdasi, Mashinasozlikda quyma zagatovkalarni loyihalash

By Baxromjon Parpiyev

Мазкур дарслик Олий ва урта махсус укув юртларининг машинасозлик ихтисослигида бакалаврлар тайёрлаш буйича тахсил олаётган талабалар учун «Конструкцион материаллар технологияси» курси буйича битилган. Бунда кора ва рангли металлар металлургияси, материалшунослик асослари, металларни босим билан ишлаш, металл куймаларни ишлаб чик,ариш усуллари, металларни пайвандлаш, кесиш ва кавшарлаш, металларни механик, электрофизик ва электрокимёвий ишлаш усуллари ва уларни механизациялаш ва автоматлаштириш йуллари баён этилган.

  • Tavsiya etilgan
Mashinasozlikda quyma zagatovkalarni loyihalash

Mualliflar: Sh.Ergashev R.Rustamov

In TMJ kaferdasi, Mashinasozlikda quyma zagatovkalarni loyihalash

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o‘quv qo‘llanma 5320300-Texnologik mashinalar vajihozlar (mashinasozlik, metallga ishlov berish) ta’lim yo‘nalishi talabalari va boshqa Oliy o‘quv yurtlari mashinasozlik yo‘nalishlarining bakalavrlari uchun mo‘ljallangan boMib, undan magistrantlar, texnikum talabalari, ishlab chiqarish korxonalarining texnolog va konstruktorlari ham foydalanishlari mumkin.