Elektron kitoblar

10 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Sport va milliy o'yinlar

Mualliflar: R. I. Nurimov. Sh. U. Abidov

In Jismoniy tarbiya va sport

By Baxromjon Parpiyev

Umumiy bosqich uchun “Futbol” darsligi, ixtisoslashtirilmagan jismoniy tarbiya oliy o’quv yurtlari talabalariga mo’ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Qisqa masofaga yugurish texnikasi

Mualliflar: Sh. Maqulov. E. Jo'rayev

In Jismoniy tarbiya va sport

By Baxromjon Parpiyev

O’quv uslubiy ko’rsatmada jismoniy tarbiya ta’lim jarayonida malaka va ko’nikmalarni tarbiyalash metodikasi bo’yicha DTSdagi barcha bo’limlari kengroq yoritib berilgan. Jismoniy tarbiya mashg’ulotining barcha qismlarida hal etiladigan vazifalar, vositalari tanlash va o‘tish uslubiyati yoritilgan va gimnastika vositalari turli xildagi shug’ullanuvchilar bilan olib borish xususiyatlari berilgan.

  • Tavsiya etilgan
GIMNASTIKA

Mualliflar: M.N.Umarov

In Jismoniy tarbiya va sport

By Baxromjon Parpiyev

O cquv qoilamnada gimnastika fanining DTSdagi barcha bo4limlari kengroq yoritib berilgan. Darsning barcha qismlarida hal etiladigan vazifalar, vositalami tanlash va o‘tish uslubiyati yoritilgan va gimnastika vositalari turli xildagi shuullanuvchilar bilan olib borish xususiyatlari berilgan.

  • Tavsiya etilgan
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Mualliflar: Л.Р. Айрапетъянц идр

In Jismoniy tarbiya va sport

By Baxromjon Parpiyev

Учебное пособие состоит из 4 разделов, в каждом из которых освещены вопросы истории, теории и методики волейбола, баскетбола, гандбола и футбола. Рассматриваются теоретические основы техники и тактики игры, особое внимание уделено раскрытию особенностей методов и средств обучения и совершенствования технических приемов игры, индивидуальных, групповых, командных тактических действий в нападении и защите. Дана характеристика сущности и содержания физической подготовки, методики развития физических качеств с раскрытием их роли в становлении спортивного мастерства.

  • Tavsiya etilgan
Basketbol sport turida hakamlikning nazariy asoslari

Mualliflar: E. Jo'rayev

In Jismoniy tarbiya va sport

By Baxromjon Parpiyev

Basketbol sport turida hakamlikning nazariy asoslari o’quv-uslubiy ko’rsatma

  • Tavsiya etilgan
O'rta va uzoq masofalarga yugurish tenikasi

Mualliflar: M. Olimov

In Jismoniy tarbiya va sport

By Baxromjon Parpiyev

O’quv qo’llanma O’zbekiston Davlat jismoniy tarbiya institutining ilmiy- uslubiy kengashida muhokama qilingan va nashr uchun tavsiya qilingan.

  • Tavsiya etilgan
Basketbol

Mualliflar: E. Niyozmatov, E. Jo'rayev

In Jismoniy tarbiya va sport

By Baxromjon Parpiyev

Ушбу ўқув-услубий қўлланма мактаб, академик лицей ўқувчилари, касб-ҳунар коллеж, олий ўқув юртлари умумий курс талабалари учун, ҳамда ўқитувчи-теренерлар, жисмоний тарбия бўйича ташқилотчи-йўриқчиларга фойдаланиш учун тавсия етилади.

  • Tavsiya etilgan
Voleybol

Mualliflar: Yu. N. Kleshev, L. R. Ayropetyans. V. Pankin

In Jismoniy tarbiya va sport

By Baxromjon Parpiyev

Знание теоретических п практических вопросов по управлению подготовкой высококвалифицированных волейболистов позволяет планировать тренировочный процесс более рационально.

  • Tavsiya etilgan
Futbol nazariyasi va uslubiyoti

Mualliflar: I. Nurimov

In Jismoniy tarbiya va sport

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik jismoniy tarbiya institutlari va futbol bo yicha ixtisoslashgan pedagogika oliy quv yurtlari jismoniy tarbiya fakultetlari talabalari uchun mo ’Ijallangan hamda ushbu fan bo 'yicha tayyorgarlik dasturiga muvoflq tuzilgan.Darslikni tayyorlashda 0'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti “Futbol nazariyasi va uslubiyati” kafedrasi jamoasi ishtirok etdi. Darslikni yozishda mualli/lar kafedraning ish tajribalari hamda mustaqillik davrlarida futbol sohasidaida o 'tkazilgan ilmiy tadqiqot ma 'lumotlaridan samarali foydalanganlar,