Elektron kitoblar

11 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
EKOLOGIYA VA TABIATNI MUHOFAZA QILISH ASOSLARI

Mualliflar: H.S. YO‘LDOSHEV, SH.M. AVAZOV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologiya, Elektr xavfsizligi, Ijtimoiy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Qishloq xo‘ja- ligi ekologiyasi, tabiatni muhofaza qilish va radiologiyasi, o'simlik mahsulotlarini yetishtirish texnologiyasini to‘g‘ri amalga oshirishdagi, ya’ni yer, suv, texnika va ishchi kuchlaridan samarali foydalanish yo‘li bilan aholini oziq-ovqat, yengil sanoatni xomashyo bilan ta’minlash muhim ahamiyatga ega ekanligi bayon etilgan. Shuningdek, unda mazkur fan bo'yicha yaratilgan qo'llanma asosida nazariy, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni o‘tkazish uslublari keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: M.X. TOJIYEV, I. NIGMATOV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologiya, Ekologiyaning huquqiy asoslari, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Ijtimoiy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

0 ‘quv qo‘llanma barcha oliy o‘quv yurtlarida ta’lim olayotgan bakalavrlarga mo‘ljallangan. Shuningdek, undan korxona va tashkilotlaming rahbarlari, xodimlari hamda malaka oshirish va qayta tayyorlash ta’lim tizimi tinglovchilari foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: O.T.Hasanova, V.V.Zаyniddinоv

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologik xavfsizlik, Elektr xavfsizligi, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Darslikka yashash muhiti va inson faoliyatiga taalluqli hamma masalalar, jumladan, favqulodda hodisalar va fuqaro muhofazasi, aqliy va jismoniy mehnat asoslari, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlaganda mehnat faoliyati muammolari, ob-havo sharoiti va uning mehnat qilishga va hayot faoliyatiga ta'sir darajasi, shuningdek, sanoat sanitariyasi, xavfsizlikni ta'minlashning asosiy zamonaviy vositalari, mehnatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari, hamda yong'in xavfsizligi masalalari kiritilgan.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: G‘.YO.YORMATOV, O.R.YULDASHEV, A.L.HAMRAYEVA

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologiya, Ekologik xavfsizlik, Ekologiyaning huquqiy asoslari, Ijtimoiy ekologiya, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Darslikka yashash muhiti va inson faoliyatiga taalluqli hamma masalalar, jumladan, mehnat qilishda aqliy va jismoniy mehnat asoslari, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlaganda mehnat faoliyati muammolari, ob-havo sharoiti va uning mehnat qilishga va hayot faoliyatiga ta'sir darajasi, shuningdek, sanoat sanitariyasi, xavfsizlikni ta'minlashning asosiy va zamonaviy vositalari, elektr xavfsizligi masalalari, mehnatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari, favqulodda hodisalar va fuqaro muhofazasi hamda yong'in xavfsizligi masalalari kiritilgan.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: G‘.YO.YORMATOV, O.R.YULDASHEV, A.L.HAMRAYEVA

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologik xavfsizlik, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Ijtimoiy ekologiya, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

D arslikka yashash m uhiti va inson faoliyatiga taalluqli ham m a masalalar, jum ladan, m ehnat qilishda aqliy va jismoniy mehnat asoslari, zam onaviy texnologiyalar bilan ishlaganda mehnat faoliyati m uam m olari, ob-havo sharoiti va uning m ehnat qilishga va hayot faoliyatiga ta ’sir darajasi, shuningdek, sanoat sanitariyasi, xavfsizlikni ta ’minlashning asosiy va zamonaviy vositalari, elektr xavfsizligi masalalari, m ehnatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari, favqulodda hodisalar va fuqaro muhofazasi hamda yong'in xavfsizligi masalalari kiritilgan.

  • Tavsiya etilgan
Fundamentals of Occupational Safety and Health

Mualliflar: Mark A. Friend and James P. Kohn

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi

By Baxromjon Parpiyev

The reader should not rely on this publication to address specific questions that apply to a particular set of facts. The author and the publisher make no representation or warranty, express or implied, as to the completeness, correctness, or utility of the information in this publication. In addition, the author and the publisher assume no liability of any kind whatsoever resulting from the use of or reliance upon the contents of this book.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: O.T.Hasanova, V.V.Zаyniddinоv

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologik xavfsizlik, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Darslikdan texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlari, shuningdek, ishlab chiqarish korxonalarida xavfsizlikni ta'minlash masalalari bilan shug'illanayotgan mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: SH.M.NARZIYEV, SH.X.KURBONOV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologiya, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Ijtimoiy ekologiya, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

О quv qo 'llanma barcha oliy о 'quv muassasalari bakalavriat ta 'lim yo 'nalishlariga mo ‘Ijallan- gan. Shuningdek, undan ushbu sohaga bog 'liq bo Igan korxona va tashkilotlarmng xodimlari foyda- lanishlari mumkin. О 'quv qo ‘llanma oliy ta lim tizimida о ‘quv adabiyotlarini yaratish talahlariga mos ravishda tayyorlangan.

  • Tavsiya etilgan
FAVQULODDA VAZIYATLAR VA FUQARO MUHOFAZASI

Mualliflar: I Nigmatov, M.ToJiyev.

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi

By Baxromjon Parpiyev

Darshkda tabllY, texnogcn, ckologik va boshqa turdagl favqulodda vazlyat- lardan fuqarolarni, lqllsodlyot tarmoqlanlll, moddlY boyhklaml, all'of- muhitlll hl- moya qtllsh, talafot ro'y berg an hududlarda qutqaruv va tIklov lshlanm o'tkazlSh, jarohat olgan msonlarga blrlamchi ttbbry yordam ko'rsatJsh, favqulodda Vazl- yatlarda fuqarolar muhofazasllll tashkll ettshga va O'ZlnJ hlmoyalashga tayyorlash va boshqa dolzarb mavzular ilmiy ma'lumotlar asosida keltinlgan