Elektron kitoblar

8 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi

Mualliflar: S.S.Saydaliyev

In Chizma geometriya va muhandislik grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Chizma geometriya fanining asosiy maqsadi fazo va unda joylashgan jismlarning tekis modelini yaratish va bu modellar ustida turli masalalarni echib, ularni fazoga ko‘chirib so‘ngra amaliyotga tadbiq qilish usullarini o‘rgatishdan iborat. «Chizma geometriya» fanining vazifasi esa talabaning fazoviy tasavvurini o‘stirish, jismlarning hosil qilingan tekis tasvirlari bo‘yicha ular orasidagi pozitsion va metrik munosabatlarni tekshirish usullarini o‘rgatish, geometrik, proeksion va mashinasozlik chizmachilik fanlarining qonun-qoidalarini o‘zlashtirishdan iborat.

  • Tavsiya etilgan
KOMPYUTERLI LOYIHALASH

Mualliflar: M.A.Ochilov

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Chizma geometriya va muhandislik grafikasi

By Baxromjon Parpiyev

Uslubiy ko‘rsatmada ―Kompyuterli loyihalash‖ fanida o‘rganiladigan avtomatlashtirilgan loyihalash tizimi AutoCAD, Kompas 3D dasturlari bilan ishlash bo‘yicha, o‘quv mashg‘ulot topshiriqlari va ularni bajarish namunalari aniq yoritilgan bo‘lib, oliy o‘quv yurti talabalari va AutoCAD, Kompas 3D dasturlarida ishlashni yakka tartibda o‘rganmoqchi bo‘lgan keng foydalanuvchilar ommasiga mo‘ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Qurilish chizmachiligi

Mualliflar: A.Xamraqulov

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Chizma geometriya va muhandislik grafikasi

By Baxromjon Parpiyev

Qurilish chizmachiligi o‘quv qo‘llanma 60730300 – Bino va inshootlar qurilishi (sanoat va fuqaro binolari), 60730200 – Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish ta’lim yo‘nalishlari talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, chizma geometriya va muhandislik grafikasi fani o‘quv dasturi asosida tuzilgan.

  • Tavsiya etilgan
Chizma geometriya.

Mualliflar: Sh.Murodov

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Chizma geometriya va muhandislik grafikasi

By Baxromjon Parpiyev

O'quv qo‘llanmada “Muhandislik va kompyuter grafikasi” fanining Chizma gfcometriya qismi o ‘quv reja va fan dasturi asosida yoziigan bo‘fib, barcha oliy texnika o‘quv yuitlarining 1-kuts bakaiavriat talabalari uchum mo'ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Qurilish chizmachilikgi

Mualliflar: A.Xamraqulov

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Chizma geometriya va muhandislik grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Qurilish chizmachiligi o’quv qo’llanma 60730200 – SHahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish ta’lim yo’nalishlari talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, chizma geometriya va muhandislik grafikasi fani o’quv dasturi asosida tuzilgan.

  • Tavsiya etilgan
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi

Mualliflar: Sh.Abduraxmanov

In Chizma geometriya va muhandislik grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Ўқув қўлланма уч қисмдан иборат бўлиб, унинг 1-қисмида чизма гео- метрия ва қисман муҳандислик графикасига оид энг муҳим маълумотлар ноанъанавий тарзда, лўнда баён этиб ўтилган. Қўлланманинг 2-қисмида компьютер графикаси фани бўйича 16 та амалий машғулотда ўрганиладиган ўқув материали мазмуни баттафсил баён қилинган. Ушбу қисмда Auto CAD график таҳрир дастурига тегишли 250 дан ортиқ буйруқ билан бажариладиган график амаллар ҳақида сўз юритилган ва уларни ишлатиш бўйича машқлар бажарилган.

  • Tavsiya etilgan
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi

Mualliflar: Sh.Murodov

In Chizma geometriya va muhandislik grafikasi, Muhandislik va kompyuter grafikas

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik O‘zbekiston Respublikasi Oliy va maxsus o‘rta ta’lim vazirligi tomonidan texnika oliy o‘quv yurtlari uchun tasdiqlangan «Chizma geometriya va muhandislik grafikasi» fani Namunaviy dasturi asosida o‘zbek tilida yozilgan.

  • Tavsiya etilgan
Chizma geometriya va masalalar to'plam

Mualliflar: A.Xamraqulov

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Chizma geometriya va muhandislik grafikasi

By Baxromjon Parpiyev

“Чизма геометрия” масалалар тўплами (ўқув қўлланма) 60730300 – Бино ва иншоотлар қурилиши (саноат ва фуқаро бинолари), 60730200 – Шаҳар қурилиши ҳамда коммунал инфратузилмани ташкил этиш ва бошқариш таълим йўналишлари талабалари учун мўлжалланган бўлиб, чизма геометрия ва муҳандислик графикаси фани ўқув дастури асосида тузилган.