Elektron kitoblar

3 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Haykaltaroshlik

Mualliflar: Ulug‘bеk Qаdirоvich Yusupоv

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Arxitekturaviy qalamtasvir, rangtasvir va haykaltaroshlik

By Baxromjon Parpiyev

Mаzkur o‘quv qo‘llаnmа oliy ta’lim muassasalаrining, “Dizаyn”, “Аrхitеkturа”, shuningdеk “Sаn’аt” (sоhаlаr bo‘yichа) tа’lim yo‘nаlishlаridа bilim оlаyotgаn tаlаbаlаr uchun mo‘ljаllаngаn bo‘lib, ushbu qo‘llаnmаdа hаykаltаrоshlikning o‘tmish tаriхi, uyg‘оnish dаvri vа O‘zbеkistоndа hаykаltаrоshlik sаn’аtining bugungi kundаgi rivоji, bundаn tаshqаri, hаykаltаrоshlik sаn’аti, uning tur vа jаnrlаri hаqidа bаtаfsil mа’lumоtlаr bеrilgаn. Qo‘llаnmаning kеyingi bоblаridа hаykаltаrоshlikdа ishlаtilаdigаn mаtеriаllаr hаmdа аsbоb-uskаnаlаr, dаstgоhlаr to‘g‘risidа mа’lumоtlаr kеltirilgаn. Shuningdеk, аmаliy mаshg‘ulоtlаr dаrslаridа hаykаl ishlаsh usullаri bоsqichmа-bоsqich tа’riflаb bеrilgаn. Qo‘llаnmаning ilоvа qismidа tаlаbаlаrning ijоdiy ishlаridаn nаmunаlаr kеltirilgаn.

  • Tavsiya etilgan
Qalamtasvir fanidan

Mualliflar: Usmonov A.X.

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Arxitekturaviy qalamtasvir, rangtasvir va haykaltaroshlik

By Baxromjon Parpiyev

Milliy istiqlol g‘oyasiga sodiq, yetarli intellektual salohiyatga ega, ilm- fanning zamonaviy yutuqlari asosida mustaqil fikr va mushohada yurita oladigan shaxslarni tarbiyalash hamda raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash uchun o‘quv adabiyotlarni yaratish hozirgi zamon talabidir. Shuningdek, “Qalamtasvir” fanidan mustaqil ish vazifalarini bajarish uchun metodik qo‘llanmalarni yaratish ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur metodik tavsiya “Dizayn” yo‘nalishlari o‘quv rejasida keltirilgan “Qalamtasvir” fani bo‘yicha individual mustaqil ishlar bajarish uchun mo‘ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Arxitekturaviy qalamtasvir, rangtasvir va haykaltaroshlik

Mualliflar: Tursunov Sh.Sh.

In Muhandislik va kompyuter grafikasi, Arxitekturaviy qalamtasvir, rangtasvir va haykaltaroshlik

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o‘quv qo‘llanmada akademik qalamtasvirning nazariy masalalari, hamda o‘quv amaliy topshiriqlarini bajarishda qo‘llaniladigan usul va uslublar nazarda tutiladi. Qo‘llanma 60730100 – Arxitektura (turlari bo`yicha) bakalavriat ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, undan dizayn, landshaft loyihalash yo‘nalishi talabalari va texnikum, kollej va ixtisoslashtirilgan san‘at maktab o‘quvchilari hamda shu sohaga aloqador mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin.