Elektron kitoblar

7 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Тураржой биноларини лойиҳалаш

Mualliflar: М.Т.Абдужабборова

In Arxitektura, Arxitektruviy kompozitsiya va loyixalash asoslari, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Baxromjon Parpiyev

Ўқув қўлланма 5340100-“Архитектура” таълим йўналишиининг ўқув режаси ва дастурига мувофиқ келади, олий архитектура мактабида ўқитиладиган назарий ва амалий материалларни ўз ичига олиб, “Турар жой ва жамоат биноларини лойиҳалаш” фанини ўрганишда тавсия этилади.

  • Tavsiya etilgan
Шахарсозлик асослари ва ландшафт архитектураси

Mualliflar: "Д.У.Исамухаммедова Л.А.Адилова"

In Arxitektura, Qishloq bosh tarxlari, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu darslik arxitektura ta’limi yo'nalishi talabalari uchun «Landshaft arxitekturasi» fani bo'yicha yozilgan. Bu fan ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismda landshaft arxitekturasining evolutsion tarixi, ya’ni genezisi — qadimiy bog‘dorchilikdan XX asr boshining bog‘-park san’ati va landshaft arxitekturasigacha ochib berilgan.

  • Tavsiya etilgan
Шаҳарсозлик асослари мва ландшафт архитектураси

Mualliflar: Д.У.Исамухаммедова

In Arxitektura, Qishloq bosh tarxlari, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu (,Shaharshunoslik arxitekturasi va landshaft arxitekturasi» darsligi ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi «Shaharsozlik asoslari» qismida shahar aholisini joylashtirish tamoyillariga asosiy tushuncha va ma'lumotlar keltirilgan. Tumanlarni rejalashtirish, sxema va loyihalarini ishlab chiqishda asosiy sharoitlar lozimligi yoritilgan hamda urbanizatsiya muammolari ko'rib chiqilgan. Shaharni arxitekturaviy kompozitsiyasi, rejalashtirishni tashkil etish va boshqa masalalar bo'yicha atroflicha fikr yuritiladi.

  • Tavsiya etilgan
Жамоат биноларини лойиҳалаш

Mualliflar: С.А.Қодирова

In Arxitektura, Arxitektura tarixi va nazariyasi, Arxitektura, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Umidbek Ergashev

Жамоат бинолари ва жамоат функциялари сўнгги чорак аср давомида мураккаб эволюцион жараѐнларни бошдан кечирдилар. Уларнинг ривожланиш динамикаси бир қатор омиллар, шу жумладан иқтисодий омиллар билан белгиланган. Жамоат бинолари ва иншоотлар қурилиши қуйидаги йўналишлар бўйича ривожланган эди: алоҳида жойлаштирилган ноѐб жамоат бинолари қурилиши; кўп қаватли турар-жой биноларига ѐндош (уларнинг ичида) хизмат кўрсатиш блокларининг қурилиши; мавжуд бинолар реконструкцияси (бунда объектнинг ташқи қиѐфаси минимал ўзгартирилган ҳолда амалга ошириладиган функциялар ва конструкция трансформацияси кўзда тутилар эди).

  • Tavsiya etilgan
Архитектура городской среды

Mualliflar: С.А.Хосиева

In Arxitektura, Arxitektura, Arxitektruviy kompozitsiya va loyixalash asoslari, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Umidbek Ergashev

Анализируются сведения об исторических предпосылках и современном развитии пространственной структуры городов, условия и принципы формирования городской среды. Городская среда рассматривается как функционально-пространственная система неразрывно связанных частей города, в которых равноправно взаимодействует множество составляющих: от пространств площадей и улиц до стандартных элементов городского оборудования и благоустройства. Для студентов вузов, обучающихся по строительным специальностям.

  • Tavsiya etilgan
Архитектуравий лойиҳалаш

Mualliflar: Х.М.Убайдуллаев Т.А.Хидаятов Й.И.Абдурахманов Г.И.Корабоев Я.М.Мансуров

In Arxitektura, Arxitektura, Arxitektruviy kompozitsiya va loyixalash asoslari, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Baxromjon Parpiyev

"Архитектуравий лойихалаш" предмети мазкур ихтисослигининг (5340100- "Архитектура") ўкув режасига мувофик олий архитектура Мактабида 3,4,5,6,9 семестрларда лойника фанини ўқитиладиган амалий материалларни ўз ичига олади.

  • Tavsiya etilgan
Архитектуравий лойиҳалаш асослари

Mualliflar: "А.С.Ўралов Х.Пўлатов"

In Arxitektura, Arxitektura va shaxarsozlik asosolari, Arxitektruviy kompozitsiya va loyixalash asoslari, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Baxromjon Parpiyev

Darslik «Arxitektura» ta’lim yo‘nalishi talabalariga mo‘ljallangan. Undan «Arxitektura» yo‘nalishi asosida shakllantirilgan barcha magistrlik mutaxassisliklari talabalari ham foydalanishlari mumkin.