Elektron kitoblar

5 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Архитектуравий лойиҳалаш асослари

Mualliflar: "А.С.Ўралов Х.Пўлатов"

In Arxitektura, Arxitektura va shaxarsozlik asosolari, Arxitektruviy kompozitsiya va loyixalash asoslari, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Baxromjon Parpiyev

Darslik «Arxitektura» ta’lim yo‘nalishi talabalariga mo‘ljallangan. Undan «Arxitektura» yo‘nalishi asosida shakllantirilgan barcha magistrlik mutaxassisliklari talabalari ham foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Меъморчилик III-қисм

Mualliflar: М.М.Вахитов

In Arxitektura, Arxitektura va shaxarsozlik asosolari, Arxitektura

By Baxromjon Parpiyev

Darslikning III qismi (Saooat binolari) uch boMimdan iborat bo*lib. 1-bo‘limida sanoat binolarini loyihalash asosiari. 2-bo‘limida ularning kon- struksiyalari, 3-bo‘limida m e’morchilik fanini o‘qitish metodikasi yoritib berilgan. Mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar ham ushbu kitobning tarkibidan o ‘rin egallagan.

  • Tavsiya etilgan
Меъморчилик II-қисм

Mualliflar: М.М.Вахитов

In Arxitektura, Arxitektura va shaxarsozlik asosolari, Arxitektura

By Baxromjon Parpiyev

Darslikning I qismi (M e ’morchitik tarixi) ikki boMimdan iborat b o ‘lib, 1-bo‘ limida jahon me’morchilik tarixi, 2-bo'Hmida O'zbekiston inilliy me'morchilik tarixi masalalari bayon etilgan.

  • Tavsiya etilgan
Меъморчилик I-қисм

Mualliflar: М.М.Вахитов

In Arxitektura, Arxitektura va shaxarsozlik asosolari, Arxitektura

By Baxromjon Parpiyev

Darslikning ushbu I qismi - Me 'morchilik tarixi ikki bo'lim dan iborat bo‘lib, 1 - bo'limida jahon me’morchilik tarixi, 2 - bo'limida O'zbekiston milliy me'morchilik tarixi masalalari bayon etilgan.

  • Tavsiya etilgan
Саноат бинолари архитектураси

Mualliflar: М.М.Миралимов

In Arxitektura, Arxitektura va shaxarsozlik asosolari

By Baxromjon Parpiyev

Dаrslik zilzilаviy хududlаrdа turаr– jоy vа jаmоаt hаmdа sаnоаt binоlаrini qurishdа ishlаtilаdigаn kоnstruktiv tizim vа elеmеntlаrning tiplаshtirilgаn sеriyalаrigа аsоslаngаn mаtеriаllаrdаn tuzilgаn bo‘lib, undа g‘isht dеvоrli, yirik pаnеlli, kаrkаs pаnеlli vа hаjm blоkli binоlаrning lоyihаlаsh qоidаlаri ko‘rib chiqilgаn.